{"orderNumber":{"valueMissing":"This field is required.","tooLong":"Revisa este campo","tooShort":"Revisa este campo"},"orderEmail":{"valueMissing":"La dirección de correo electrónico es obligatoria.","typeMismatch":"Introduce una dirección de correo electrónico válida","patternMismatch":"Introduce una dirección de correo electrónico válida"},"contactEmail":{"valueMissing":"La dirección de correo electrónico es obligatoria.","typeMismatch":"Introduce una dirección de correo electrónico válida","patternMismatch":"Introduce una dirección de correo electrónico válida"},"contactFirstName":{"valueMissing":"This field is required."},"contactSurname":{"valueMissing":"This field is required."},"contactSubject":{"valueMissing":"This field is required."},"newsletter-popup-email":{"valueMissing":"La dirección de correo electrónico es obligatoria.","typeMismatch":"Introduce una dirección de correo electrónico válida","patternMismatch":"Introduce una dirección de correo electrónico válida"},"newsletter-footer-email":{"valueMissing":"La dirección de correo electrónico es obligatoria.","typeMismatch":"Introduce una dirección de correo electrónico válida","patternMismatch":"Introduce una dirección de correo electrónico válida"},"newsletter-email":{"valueMissing":"La dirección de correo electrónico es obligatoria.","typeMismatch":"Introduce una dirección de correo electrónico válida","patternMismatch":"Introduce una dirección de correo electrónico válida"}}

Ayuda

El propòsit de DIESEL S.p.A (“el Venedor”) és garantir la completa satisfacció del Comprador dels productes de marca “DIESEL” i “DIESEL BLACK GOLD” adquiribles en el Lloc (a continuació respectivament definits (“Comprador” i “Productes”).
Si per qualsevol motiu el Comprador no està satisfet amb la seva comanda («comanda»), podrà exercir el seu dret de retractació sense cap penalització en un termini de trenta (30) dies naturals a partir de la data de recepció dels Productes inclosos en la comanda, o si en el moment de la compra ha sol·licitat el lliurament en una botiga d'una sola marca amb el rètol «DIESEL», que figura a la zona d’«Enviament» del Lloc, i si està disponible al país de compra dels productes («punt de venda»), en un termini de trenta (30) dies naturals a partir de la data de recollida dels productes inclosos en la comanda en aquest punt de venda.
Els Productes objecte d'aquest fet han de ser consignats en el centre de recollida indicat pel Venedor en un termini de trenta (30) dies naturals des de la data de recepció dels Productes indicada en la Comanda, o ser consignats a un assistent del Venedor d'un Punt de Venda, entre els indicats en el Lloc, en un termini de trenta (30) dies naturals des de la data de recepció dels Productes.
Excepte en el cas de restitució dels Productes directament en un Punt de Venda, els Productes podran ser retornats pel Comprador enviant-los a través del missatger indicat pel Venedor o mitjançant un altre agent de transport, només després d'haver emplenat el formulari de devolució (d'acord amb el formulari tipus en el sentit de l'article 106 de la Llei de Defensa de Consumidors i Usuaris), que el Comprador trobarà en paper, a l'interior del paquet, en el qual vindran consignats els Productes (“Formulari de Devolució”).

CONDICIONS PER A L'EXERCICI DEL DRET DE RESCISSIÓ

El dret de rescissió s'entén exercitat correctament si s'han respectat exactament les següents condicions:
a. tret del cas de restitució per mitjà de lliurament dels Productes en un Punt de Venda, el Formulari de Devolució o una altra declaració explicita de la decisió del Comprador de rescindir el Contracte, ha de ser correctament emplenat i enviat al Venedor en un termini de trenta (30) dies naturals des de la recepció dels Productes. I fins i tot, si en el moment de l'adquisició el Comprador, ha sol·licitat el lliurament en un Punt de Venda, serà des de la data de retirada dels Productes objecte de la Comanda en aquest Punt de Venda;
b. els Productes no han d'haver estat utilitzats, usats, rentats, o danyats de cap manera;
c. l'etiqueta identificativa ha d'estar encara unida als Productes, així com fixada;
d. els Productes han de ser restituïts amb la seva confecció original íntegra;
e. els Productes retornats han de ser consignats al transportista en un termini de trenta (30) dies naturals que van des del moment en què el Comprador ha comunicat al Venedor la decisió de rescindir el Contracte o des que Comprador esculli la restitució dels Productes directament en un Punt de Venda, i hauran de ser consignats a l'assistent de vendes en un termini de trenta (30) dies naturals des de la data de recepció per part del Comprador, dels mateixos Productes.
D'acord amb les excepcions permeses pel Venedor, si es compleixen totes les condicions requerides per procedir a la devolució, el Venedor procedirà a reemborsar al Comprador l'import total dels Productes retornats.
Si el Comprador decideix utilitzar el servei de missatgeria indicat pel Venedor per enviar els Productes comprats, el Comprador no haurà de pagar les despeses de la devolució, ja que les despeses seran a càrrec del Venedor, que pagarà el servei prestat pel transportista.
S'entén que el Venedor podrà retenir, del reemborsament que es deu al Comprador, un import igual al cost prèviament assumit pel Venedor per al lliurament al Comprador dels Productes demanats.
S'entén que, si el Comprador decideix utilitzar un servei de missatgeria diferent de l'indicat pel Venedor, haurà de pagar íntegrament les despeses de la devolució.
Si el Comprador decideix restituir els Productes per mitjà del Punt de Venda, no haurà de realitzar cap despesa. Per a la qual cosa serà necessari, en aquest cas, que el Comprador empleni el Formulari de Devolució.
El Comprador haurà de retornar al dependent del punt de venda triat els Productes i l'embalatge original en el qual es van lliurar originalment al Comprador en un termini de trenta (30) dies naturals següents al de la recepció dels productes.
Per poder procedir a la devolució del Producte, el Venedor li demanarà al Comprador que empleni un Formulari de Devolució. En aquest formulari el Comprador haurà d'especificar també les raons per les quals efectua la devolució, únicament amb finalitats estadístiques. Sense perjudici del que es preveu anteriorment sobre els termes i l'acceptació de les devolucions i sobre les modalitats de reemborsament, en aquells casos en què el Comprador hagi efectuat el pagament dels Productes objecte de compra mitjançant pagament contra reemborsament i vulgui obtenir un reemborsament directament en el seu compte corrent, haurà d'indicar en el punt de venda seleccionat l'IBAN corresponent, i comunicar-lo al responsable de vendes, perquè aquest número quedi registrat a la fitxa del Comprador.
El Comprador serà contactat si la devolució no és acceptada perquè no s’adequa a les condicions referides en el paràgraf precedent.
En aquest cas, els Productes seran restituïts.
En cas que el Comprador rebutgi el lliurament, el Venedor es reserva el dret de retenir els Productes, l'import corresponent al preu de compra d’aquests i l'import relatiu a les despeses d'enviament.
El Venedor podrà autoritzar el dependent del Punt de Venda on el Comprador realitza la devolució a comprovar els Productes retornats, amb la finalitat de comprovar que es compleixen totes les condicions per exercir el dret de retractació al qual es refereix el paràgraf anterior.
Si el Comprador decideix utilitzar el procediment de devolució descrit en aquest paràgraf, haurà d'estar present físicament en el Punt de Venda durant el temps necessari perquè el dependent comprovi els Productes.
En el cas que es compleixin les condicions anteriors, el dependent informarà el Comprador sobre els mètodes de reemborsament, que es basaran en el mètode de pagament adoptat en el moment de la compra.
Una vegada acceptat el reemborsament, el Comprador rebrà un correu electrònic de confirmació, tret que sigui impossible procedir per raons alienes a la voluntat del Venedor i/o del dependent (per exemple, força major, mal funcionament –fins i tot temporal– del suport físic o de programes informàtics).
El Venedor efectuarà el reemborsament basat en el mètode de pagament utilitzat pel Comprador per adquirir els Productes que desitja retornar.
Si no s'accepta la sol·licitud de devolució, els Productes es retornaran immediatament al Comprador.

TEMPS I MÈTODES DE REEMBORSAMENT

Després que el Venedor hagi rebut la devolució i comprovat que tots els requisits per procedir a la devolució s'han respectat, el Comprador rebrà un e-mail de confirmació de l'acceptació de la devolució. Si, en canvi, s'ha constatat una disminució del valor dels Productes restituïts, rebrà un e-mail en el qual se li comunicarà l'import detret i el concepte en el reemborsament.
Sigui quina sigui la modalitat de pagament utilitzada pel Comprador (a títol d'exemple: targeta de crèdit/dèbit, PayPal o pagament al comptat a la recepció), el reemborsament serà activat pel Venedor en el termini més breu possible, i per tant quinze (15) dies naturals des de la data en què ha tingut coneixement de l'exercici del dret de devolució de Comprador, una vegada verificat que la devolució s'ha produït respectant les condicions anteriorment indicades.

El temps real per acreditar les quantitats degudes, i per tant per a la devolució de les quantitats pagades pel Comprador per a l'adquisició dels Productes, depèn de la modalitat de pagament utilitzada, segons s'especifica a continuació:
adquisició amb targeta de crèdit/dèbit: el temps de reemborsament depèn de la societat que gestiona la targeta de crèdit/dèbit, però normalment es produeix dins del termini de catorze (14) dies naturals. Adquisició mitjançant PayPal: el reemborsament es realitzarà en el seu compte de PayPal i serà immediatament visible. El reemborsament efectiu a la targeta de crèdit del teu compte PayPal depèn de la societat que hagi emès la targeta.

pagament al comptat en el moment del lliurament: Lliurament contra reemborsament: el reemborsament es realitza en el compte corrent indicat pel Comprador, i per tant el termini del reemborsament depèn de l'exactitud de les dades que s'introdueixen o es comuniquen al dependent de la botiga, si ha optat per retornar els Productes directament a la botiga, com s'especifica a continuació; normalment l'abonament es realitza en un termini de catorze (14) dies naturals.
Si, com es descriu en l'últim apartat del paràgraf anterior, «Condicions per a l'exercici del dret de desistiment», la devolució es realitza en una botiga i es compleixen totes les condicions per a la tramitació de la sol·licitud de devolució, el dependent té dret a verificar el producte i a procedir a l'autorització de devolució del preu del Producte, la devolució s'autoritzarà de forma immediata d’acord amb el mètode de pagament utilitzat per a la compra.

ETIQUETA D'IDENTIFICACIÓ DELS PRODUCTES

Tots els productes en venda pel Venedor vénen proveïts d'una etiqueta identificativa, que constitueix una part integrant del producte mateix.
El convidem a provar els productes sense treure'n l'etiqueta, perquè no seran acceptats pel Venedor –en el cas de la seva devolució– els productes que no la portin.

MISSATGERIA

l'etiqueta adhesiva preimpresa que el Comprador trobarà a l'interior del paquet rebut i que conté els Productes objecte de la Comanda.
Aquest mètode permetrà al Venedor pagar, per compte del Comprador, els costos d'enviament i dibuixar l'enviament mateix, verificant així a cada moment on es troba el paquet contenidor dels Productes objecto de la Comanda.
En cas que el Comprador decideixi utilitzar, per a la restitució dels Productes, una missatgeria diferent de la indicada pel Venedor, haurà d'efectuar directament i personalment el pagament de les despeses de devolució íntegrament, i serà responsabilitat seva si es produeix una pèrdua o un dany en els Productes durant el seu transport.

¿NECESITAS AYUDA?

Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda contáctenos.

Te responderemos en un periodo de 24 horas laborables. De lunes a sábado, excluyendo los festivos.

SERVICIO AL CLIENTE

PhonePhone: 900800934
  De 9:00 a 20:00 CET (de 8:00 a 19:00 GMT), de lunes a sábados


EmailE-mail
Desde las 9.00 hasta las 20.00 CET, de lunes a sábado, excluidos los festivos.