{"orderNumber":{"valueMissing":"This field is required.","tooLong":"Revisa este campo","tooShort":"Revisa este campo"},"orderEmail":{"valueMissing":"La dirección de correo electrónico es obligatoria.","typeMismatch":"Introduce una dirección de correo electrónico válida","patternMismatch":"Introduce una dirección de correo electrónico válida"},"contactEmail":{"valueMissing":"La dirección de correo electrónico es obligatoria.","typeMismatch":"Introduce una dirección de correo electrónico válida","patternMismatch":"Introduce una dirección de correo electrónico válida"},"contactFirstName":{"valueMissing":"This field is required."},"contactSurname":{"valueMissing":"This field is required."},"contactSubject":{"valueMissing":"This field is required."},"newsletter-popup-email":{"valueMissing":"La dirección de correo electrónico es obligatoria.","typeMismatch":"Introduce una dirección de correo electrónico válida","patternMismatch":"Introduce una dirección de correo electrónico válida"},"newsletter-footer-email":{"valueMissing":"La dirección de correo electrónico es obligatoria.","typeMismatch":"Introduce una dirección de correo electrónico válida","patternMismatch":"Introduce una dirección de correo electrónico válida"},"newsletter-email":{"valueMissing":"La dirección de correo electrónico es obligatoria.","typeMismatch":"Introduce una dirección de correo electrónico válida","patternMismatch":"Introduce una dirección de correo electrónico válida"}}

Ayuda

L'oferta i venda dels productes que porten les marques “DIESEL” i “DIESEL BLACK GOLD” (d'ara endavant els “Productes”), propietat de l'empresa DIESEL SPA, amb domicili social a Itàlia, Via dell’Industria 4-6, 36042 Breganze, Inscr. Reg. Emp., C. F. i IVA número 00642650246, Cap. Soc., € 22.500.000,00, íntegrament desemborsat (d'ara endavant "Diesel” o el “Venedor”), en el lloc web diesel.com (d'ara endavant el “Lloc”) estan regulats per les Condicions Generals de venda següents, (d'ara endavant les “Condicions Generals”). La venda d'aquests productes, a través del Lloc, es realitza directament a través de Diesel, com es detalla a la resta d'aquests Termes i Condicions.
Cada usuari del Lloc pot sol·licitar qualsevol informació a les persones que treballin en els serveis d'assistència al client, dirigint-se directament al Servei d'Atenció al Client del proveïdor, a través dels contactes que figuren a l'apartat “Servei al Client” del Lloc. Qualsevol usuari, si s'ha procedit a la compra de productes en el Lloc, també pot obtenir informació sobre comandes, enviaments, devolucions i la restitució d'aquests productes. També volem recordar el dret de l'usuari a posar-se en contacte amb el Venedor, també per correu electrònic, a l’adreça següent: onlinecustomerservice@diesel.com.
Para qualsevol altra informació legal, se suggereix a l'usuari que consulti les seccions del Lloc corresponents a cada sol·licitud específica.

1. LA POLITICA COMERCIAL DEL VENEDOR

1.1 El Venedor ofereix Productes per a la venda en el Lloc i porta a terme la seva activitat de comerç electrònic exclusivament envers els usuaris que facin la compra de productes a través del Lloc i que estan qualificats com a “consumidors” (“Compradors”; i cadascun d'ells, “Comprador”). S'entenen per “consumidors” només les persones que celebren un contracte de compra per a la satisfacció de les necessitats de la vida quotidiana fora de l'àmbit de l'activitat empresarial o professional exercida normalment, tenint en compte, però, que es considerarà un professional el subjecte que estipuli el contracte en l'exercici d'aquesta activitat o en connexió amb aquesta finalitat.

1.2 Si l'usuari, potencial Comprador, no està dins de la definició de “consumidor”, sinó que, per contra, se'l pot qualificar de professional i per tant no actua segons la definició de l'article 1.1, és a partir d'aquest moment convidat a abstenir-se de fer transaccions comercials en el Lloc.

1.3 En consideració a la política comercial pròpia, el Venedor es reserva el dret de no processar comandes de persones que entrin en la definició de “consumidor” i/o, no obstant això, les comandes que no compleixin amb la seva política comercial i/o que no s’ajustin al que s'estableix a continuació.

1.4. Aquestes Condicions Generals regulen exclusivament l'oferta, la transmissió i l'acceptació de les ordres de compra relatives als Productes comprats en el Lloc pels Compradors (les “Ordres”) i per tant regulen la relació entre cada Comprador i el Venedor. Pel que fa a les polítiques de devolució del Venedor, cal consultar la secció corresponent en aquest Lloc.

1.5 Les Condicions Generals no regulen el subministrament de serveis o la venda de productes per part de tercers diferents del Venedor, als quals es dóna visibilitat en el Lloc a través d'enllaços, bàners o altres enllaços d'hipertext. Recomanem que els Compradors, abans d'enviar ordres i comprar productes i serveis de qualsevol tipus oferts pels tercers esmentats, verifiquin acuradament les condicions de venda d'aquests últims, ja que el Venedor declara des d'ara no ser responsable de la prestació de serveis i/o la venda de productes per part d'aquests tercers i/o, en general, de la conclusió d'operacions de comerç electrònic per aquests usuaris del Lloc i els tercers esmentats.

2. FORMES DE CONCLUSIÓ DEL CONTRACTE AMB EL VENEDOR

2.1 El Comprador, amb la finalitat de tancar el contracte amb el Venedor per a l'adquisició d'un o més productes en el Lloc (el “Contracte”), procedirà a completar el formulari de comanda en format electrònic, que es mostrarà al Comprador immediatament abans de la conclusió del Contracte (el “Formulari de Comanda”) i el remetrà al Venedor, telemàticament, seguint les instruccions que s'indicaran en les diferents fases de la guia en la conclusió del Contracte.
La durada del Contracte es mantindrà fins que el Consumidor hagi rebut els Productes.

2.2 Abans de procedir a la compra dels productes, a través de l'emissió del formulari de comanda, es demanarà al Comprador que llegeixi atentament les Condicions Generals i la clàusula relativa al dret de retractació del Comprador, així com les disposicions sobre aquestes, en virtut de l'apartat «Condicions per a l'exercici del dret de retractació» de les presents Condicions Generals a la secció dedicada a aquestes condicions en aquest Lloc.
També se li proporcionarà al Comprador una recapitulació de les condicions comercials i contractuals proposades pel Venedor per a l'adquisició de Productes. Aquesta llista contindrà un reenviament a les Condicions Generals juntament amb una recapitulació de les informacions que s'indiquen a continuació: característiques essencials de cada Producte –objecte de les Ordres– amb indicació del seu preu (que inclou totes les taxes i impostos aplicables); mitjans de pagament que el Comprador pot utilitzar per a la compra dels Productes; modalitat de lliurament dels Productes; modalitat de tractament i gestió de les reclamacions per part del Venedor; costos d'enviament i lliurament dels Productes; referència i adreça geogràfica i de correu electrònic del Venedor; la data en la qual el Venedor es compromet a lliurar els Productes.
El Venedor també proporcionarà un resum de les condicions i procediments al Comprador per exercir el dret de retractació i els procediments i retards per a la devolució dels productes adquirits, que el Venedor facilitarà en el paquet en el qual es lliura la comanda al Comprador.
En qualsevol cas, es recorda al Comprador que existeix la garantia jurídica de conformitat per als productes i les dades de contacte del servei postvenda del Venedor, així com la possibilitat d'utilitzar el servei de conciliació independent i institucional, el denominat «RisolviOnline» (resolució en línia) que proporciona la «Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano (MI)» (Comissió d'Arbitratge de la Cambra de Comerç de Milà).

2.3 En el Formulari de Comanda, es proporcionarà de forma sintetitzada la informació sobre les principals característiques de cada Producte adquirit, el preu (incloses totes les taxes i els impostos aplicables) i els costos d'enviament (incloent-hi els eventuals costos suplementaris que el Comprador haurà d'abonar per haver optat per una forma específica d'enviament i lliurament, diferent i/o més ràpida de la definida pel Venedor com a “estàndard”).
El contracte es considera perfeccionat i per tant conclòs a la recepció per part del Venedor, telemàticament, del Formulari de Comanda i només després que el Venedor hagi verificat l'exactitud de les dades que s’hi contenen, relatives a la Comanda realitzada pel Comprador.

2.4 Una vegada rebut pel Venedor, el Formulari de Comanda s'arxivarà juntament amb les dades bancàries del Venedor, pel període de temps necessari per processar les Comandes i sempre respectant el que estableix la llei.
El Comprador podrà accedir al Formulari de Comanda, consultant l'apartat “La meva comanda”.

2.5 En el moment de procedir a la transmissió del Formulari de Comanda, el Comprador serà informat del fet que aquest punt implica l'obligació del pagament del preu indicat. Abans de procedir a la transmissió del Formulari de Comanda, es requerirà al Comprador que identifiqui i corregeixi eventuals errors en les seves dades.

2.6 La llengua en la qual es formalitza el contracte amb el Comprador és el castellà.

2.7 En la conclusió del Contracte, el Venedor s'encarregarà de la Comanda per procedir a l'enviament d’aquesta.

2.8 Quan empleni el formulari de comanda, el Comprador tindrà la possibilitat de seleccionar un servei anomenat «Recollida en una botiga».
Per tant, si el producte està disponible en un punt de venda (tal com es defineix a l'apartat 5.1 de les Condicions Generals) en la data en què s'emplena el formulari de comanda, el Comprador podrà recollir-lo directament en aquest punt de venda.
La recollida pot tenir lloc quan el Comprador rebi la notificació per correu electrònic que la compra s'ha realitzat correctament, sense perjudici del que es disposa a l'apartat 5 de les presents Condicions Generals.

2.9 Amb l'enviament telemàtic del Formulari de Comanda, el Comprador accepta incondicionalment, i es compromet a observar en la seva relació amb el Venedor, les disposicions presents en les Condicions Generals.
En el cas que el Comprador estigui en desacord amb alguns dels termes continguts en les condicions generals, li preguem que s'abstingui d'enviar el Formulari de Comanda.

2.10 Amb l'enviament del Formulari de Comanda el Comprador declara conèixer i acceptar les Condicions Generals i les ulteriors informacions, de qualsevol naturalesa, contingudes en el Lloc, encara que siguin recordades mitjançant un enllaç, a títol d'exemple i no exhaustiu: les Condicions d'Ús, la Política de Privacitat, la informació sobre el dret de rescissió.

2.11 Conclòs el Contracte, el Venedor transmetrà al Comprador, mitjançant correu electrònic, una confirmació de la Comanda.

3. GARANTIES I INDICACIONS DELS PREUS DELS PRODUCTES

3.1 En el Lloc hi ha ofertes en vendes exclusivament de Productes originals.

3.2 El Venedor no ven en el Lloc productes usats, amb irregularitats, defectes i/o, per tant, de qualitats inferiors als estàndards aplicables als productes similars als Productes i a les ofertes del mercat.

3.3 Les característiques essencials dels Productes són presentades a l'interior del Lloc de cadascuna de les “fitxes del producte”. Les imatges i els colors dels Productes oferts a la venda en el Lloc podrien no correspondre's amb els reals per causes no imputables al Venedor i, per tant, per efecte del navegador d'Internet i/o la visualització amb els dispositius dels quals es val el Comprador. Diesel declina des d'ara expressament qualsevol responsabilitat sobre l'assumpte.

3.4 Els preus dels Productes podrien ser actualitzats. Serà obligació del Comprador verificar el preu final de venda del Producte que pretén adquirir abans de procedir a emplenar i enviar el Formulari de Comanda.

3.5 Les peticions d'adquisició provinents d'altres països no compresos entre els que es visualitzen en la secció “Selecciona el teu país” no podran ser acceptades pel Venedor.

3.6 El Venedor, en cas que el Comprador exerciti el dret de devolució, té el dret de no acceptar la restitució dels Productes o de no reemborsar íntegrament les sumes pagades pel Comprador per a l'adquisició d'aquests Productes que, en el moment de ser lliurats, quedin desproveïts de les corresponents etiquetes i/o hagin estat alterats en les seves característiques essencials i/o qualitats i/o que hagin estat malmesos d'alguna manera.

4. PAGAMENTS

4.1 Per al pagament del preu dels Productes i de les despeses d'enviament i lliurament, el Comprador podrà escollir entre una de les modalitats indicades en el Formulari de Comanda.
En cap cas seran carregats al Comprador costos superiors als efectivament suportats pel Venedor, en relació amb l'instrument de pagament seleccionat.

4.2 En cas de pagament mitjançant targeta de crèdit, les informacions financeres (per exemple, el número de la targeta de crèdit/dèbit o la seva data de caducitat) seran enviats, mitjançant un protocol criptogràfic, a tercers que gestionen els serveis relatius al pagament electrònic a distància, sense que altres tercers puguin, d'alguna manera, tenir-hi accés.
Aquestes informacions, a més, no seran usades mai pel Venedor si no és per completar i procedir al correcte enviament de la Comanda o per emetre els reemborsaments en cas d'eventuals restitucions dels Productes, que es deriven de l'exercici del dret de rescissió per part del Comprador, o quan sigui necessari prevenir o assenyalar per les forces policials la comissió de fraus en el Lloc.
En cada cas totes les dades personals fornides pel Comprador seran tractades pel Venedor d'acord amb la normativa aplicable en la matèria, segons està previst en la secció del Lloc “Política de Privacitat”.

4.3 El preu de l'adquisició dels Productes i de les compres per enviar, com s'indica en el Formulari de Comanda, serà carregat al seu compte corrent en el moment de l'enviament dels Productes adquirits.

5. ENVIAMENT I LLIURAMENT DE PRODUCTES

5.1 Les despeses d'enviament per al lliurament dels Productes comprats van totalment a càrrec del Comprador, tret que el Venedor hi hagi aplicat, a discreció seva, una promoció en una data anterior a l'enviament del Formulari de Comanda degudament comunicada a través del Lloc.

5.2 El Comprador pot, a discreció seva, decidir rebre els Productes adquirits en una adreça de la seva elecció o recollir-los en una botiga de marca única de «DIESEL» al país de compra, si aquesta botiga està gestionada directament per Diesel («botiga») i seleccionada entre les indicades en el Lloc (el servei anomenat «Recollida en una botiga»).
Si el Comprador opta per la modalitat de lliurament en un Punt de Venda, se li comunicarà l'arribada dels Productes al Punt de Venda escollit mitjançant un correu electrònic.
Si el Comprador ha optat pel servei de «Recollida en una botiga», podrà recollir els productes a partir del dia en què hagi rebut una confirmació per correu electrònic del venedor que el Producte està llest per ser recollit (per tant, pot ser el mateix dia en què el Comprador ha realitzat la comanda) i fins a 7 (set) dies naturals després, inclòs el dia en què es va realitzar la compra.
Quan el Comprador vagi al punt de venda a recollir els Productes adquirits, haurà de proporcionar al dependent (i) una còpia del correu electrònic de confirmació de l'enviament de la comanda i (ii) un document d'identitat vàlid en la data de recollida.
Si no es faciliten els documents esmentats en els punts (i) i (ii), el dependent no podrà procedir al lliurament dels Productes.
En els dos casos esmentats, si els Productes de la comanda no es recullen en el termini esmentat de 7 (set) dies naturals, el contracte es considerarà rescindit automàticament a tots els efectes.
Per tant, ja no serà possible recollir els Productes, que seran retornats al Venedor pel personal de la botiga escollida.
Com a resultat de la rescissió del contracte, es reemborsarà l'import pagat al Comprador en el temps i la forma indicats pel Venedor, amb el benentès que el Venedor podrà retenir, de l'import a reemborsar, una quantitat igual a les despeses d'enviament incorregudes per al lliurament dels Productes adquirits.

5.3 Si el Comprador delega en una altra persona la retirada del Producte del Punt de Venda, aquesta persona haurà de presentar, a més de l’e-mail de confirmació de l’enviament de la Comanda, també la fotocòpia del document d'identitat del Comprador juntament amb el mandat atorgat per aquest últim i el document d'identitat propi.
Es recorda que no és possible efectuar el pagament en el Punt de Venda. No està prevista per tant l'opció de contra reemborsament, si el Comprador escull el lliurament en un Punt de Venda.
Si el Comprador tria el mètode d'enviament «Recollida en una botiga», els terminis i costos d'enviament seran els mateixos que els que s'apliquen als lliuraments a l'adreça indicada pel Comprador, tret que el Producte adquirit ja estigui disponible en el punt de venda en la data d'enviament del formulari de comanda.
Per conèixer les modalitats específiques d'enviament i lliurament de Productes en una adreça indicada pel Comprador en un Punt de Venda preseleccionat, el Comprador haurà d'accedir a la secció del Lloc anomenada “Servei als Clients”.
Es prega parar esment a tot el que es recull en aquesta secció perquè les indicacions que s’hi contenen formen part integral i substancial de les presents Condicions Generals i, per tant, es consideraran integralment conegudes pel Comprador i acceptades en el moment de l'enviament del Formulari de Comanda.

6. ASSISTÈNCIA ALS CLIENTS

6.1 El Comprador podrà requerir qualsevol informació mitjançant els serveis d'assistència activats pel Venedor. Per a més claredat s'aconsella accedir a l'àrea Servei al Client.

6.2 El Comprador pot, a discreció seva, posar-se en contacte amb el servei d'atenció al client del Venedor per telèfon o per altres mitjans de contacte, si així ho indica el Venedor, i demanar a l'operador que realitzi la comanda en nom del Comprador.
En aquest cas, s'informarà el Comprador per correu electrònic que la compra s'ha realitzat correctament i que es processarà la comanda.
Si el Comprador no rep el correu electrònic de confirmació esmentat anteriorment, serà responsabilitat del Comprador avisar del problema el servei d'atenció al client i sol·licitar que el correu electrònic es torni a enviar.
En qualsevol cas, no es poden demanar responsabilitats al Venedor quan el correu electrònic de confirmació no es rep a l'adreça de correu electrònic que va indicar el Comprador pel motiu que sigui o, en general, si el Comprador no informa el Venedor immediatament que no ha rebut el correu electrònic de confirmació.
Per a allò que no s'especifica en aquest apartat 6.2, les disposicions establertes en les presents Condicions Generals i, a grans trets, en el Lloc, s'aplicaran a la tramitació de la comanda, així com a les fases posteriors.

7. LLEIS APLICABLES I SOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

7.1. Les proposicions i les vendes regulades per les presents Condicions Generals es dirigeixen als consumidors que tinguin la seva residència habitual a Espanya.

7.2. Les presents Condicions Generals es regeixen pel Dret espanyol, i els contractes corresponents es conclouen a Espanya.

7.3. Es crida l'atenció sobre el fet que la Comissió Europea posa a disposició una plataforma de resolució alternativa de litigis, accessible des del lloc Internet http://ec.europa.eu/odr.

7.4. Tot litigi judicial que pogués oposar les Parts serà dirimit pel Tribunal competent del lloc de residència o del domicili del Comprador, si aquest lloc es troba a Espanya.

8. MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIONS

Les Condicions Generals podran ser modificades pel Venedor de tant en tant, també en consideració als eventuals canvis normatius, sense necessitat d'una comunicació prèvia al Comprador, el qual haurà de verificar constantment el contingut del Lloc.
Les noves Condicions Generals seran eficaces des de la data de la publicació en el Lloc.
La versió actualitzada de les Condicions Generals entrarà en vigor des del moment de la seva publicació en el Lloc, i això s'aplica a totes les seves esmenes i addicions posteriors.
S'espera que el Comprador les compleixi. Per tant, serà responsabilitat del Comprador comprovar constantment el lloc i informar-se sobre qualsevol canvi i/o addició a aquestes Condicions Generals, així com qualsevol canvi i/o addició a qualsevol altra disposició del Lloc que regeixi la relació entre el Comprador i el Venedor en totes les fases del procés de compra.

¿NECESITAS AYUDA?

Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda contáctenos.

Te responderemos en un periodo de 24 horas laborables. De lunes a sábado, excluyendo los festivos.

SERVICIO AL CLIENTE

PhonePhone: 900800934
  De 9:00 a 20:00 CET (de 8:00 a 19:00 GMT), de lunes a sábados


EmailE-mail
Desde las 9.00 hasta las 20.00 CET, de lunes a sábado, excluidos los festivos.