El propòsit de DIESEL S.p.A (“el Venedor”) és garantir la completa satisfacció del Comprador dels productes de marca “DIESEL” i “DIESEL BLACK GOLD” adquiribles en el Lloc (a continuació respectivament definits (“Comprador” i “Productes”).
Si per qualsevol motiu el Comprador no està satisfet amb la seva comanda («comanda»), podrà exercir el seu dret de retractació sense cap penalització en un termini de trenta (30) dies naturals a partir de la data de recepció dels Productes inclosos en la comanda, o si en el moment de la compra ha sol·licitat el lliurament en una botiga d'una sola marca amb el rètol «DIESEL», que figura a la zona d’«Enviament» del Lloc, i si està disponible al país de compra dels productes («punt de venda»), en un termini de trenta (30) dies naturals a partir de la data de recollida dels productes inclosos en la comanda en aquest punt de venda.
Els Productes objecte d'aquest fet han de ser consignats en el centre de recollida indicat pel Venedor en un termini de trenta (30) dies naturals des de la data de recepció dels Productes indicada en la Comanda, o ser consignats a un assistent del Venedor d'un Punt de Venda, entre els indicats en el Lloc, en un termini de trenta (30) dies naturals des de la data de recepció dels Productes.
Excepte en el cas de restitució dels Productes directament en un Punt de Venda, els Productes podran ser retornats pel Comprador enviant-los a través del missatger indicat pel Venedor o mitjançant un altre agent de transport, només després d'haver emplenat el formulari de devolució (d'acord amb el formulari tipus en el sentit de l'article 106 de la Llei de Defensa de Consumidors i Usuaris), que el Comprador trobarà en paper, a l'interior del paquet, en el qual vindran consignats els Productes (“Formulari de Devolució”).

CONDICIONS PER A L'EXERCICI DEL DRET DE RESCISSIÓ

El dret de rescissió s'entén exercitat correctament si s'han respectat exactament les següents condicions:
a. tret del cas de restitució per mitjà de lliurament dels Productes en un Punt de Venda, el Formulari de Devolució o una altra declaració explicita de la decisió del Comprador de rescindir el Contracte, ha de ser correctament emplenat i enviat al Venedor en un termini de trenta (30) dies naturals des de la recepció dels Productes. I fins i tot, si en el moment de l'adquisició el Comprador, ha sol·licitat el lliurament en un Punt de Venda, serà des de la data de retirada dels Productes objecte de la Comanda en aquest Punt de Venda;
b. els Productes no han d'haver estat utilitzats, usats, rentats, o danyats de cap manera;
c. l'etiqueta identificativa ha d'estar encara unida als Productes, així com fixada;
d. els Productes han de ser restituïts amb la seva confecció original íntegra;
e. els Productes retornats han de ser consignats al transportista en un termini de trenta (30) dies naturals que van des del moment en què el Comprador ha comunicat al Venedor la decisió de rescindir el Contracte o des que Comprador esculli la restitució dels Productes directament en un Punt de Venda, i hauran de ser consignats a l'assistent de vendes en un termini de trenta (30) dies naturals des de la data de recepció per part del Comprador, dels mateixos Productes.
D'acord amb les excepcions permeses pel Venedor, si es compleixen totes les condicions requerides per procedir a la devolució, el Venedor procedirà a reemborsar al Comprador l'import total dels Productes retornats.
Si el Comprador decideix utilitzar el servei de missatgeria indicat pel Venedor per enviar els Productes comprats, el Comprador no haurà de pagar les despeses de la devolució, ja que les despeses seran a càrrec del Venedor, que pagarà el servei prestat pel transportista.
S'entén que el Venedor podrà retenir, del reemborsament que es deu al Comprador, un import igual al cost prèviament assumit pel Venedor per al lliurament al Comprador dels Productes demanats.
S'entén que, si el Comprador decideix utilitzar un servei de missatgeria diferent de l'indicat pel Venedor, haurà de pagar íntegrament les despeses de la devolució.
Si el Comprador decideix restituir els Productes per mitjà del Punt de Venda, no haurà de realitzar cap despesa. Per a la qual cosa serà necessari, en aquest cas, que el Comprador empleni el Formulari de Devolució.
El Comprador haurà de retornar al dependent del punt de venda triat els Productes i l'embalatge original en el qual es van lliurar originalment al Comprador en un termini de trenta (30) dies naturals següents al de la recepció dels productes.
Per poder procedir a la devolució del Producte, el Venedor li demanarà al Comprador que empleni un Formulari de Devolució. En aquest formulari el Comprador haurà d'especificar també les raons per les quals efectua la devolució, únicament amb finalitats estadístiques. Sense perjudici del que es preveu anteriorment sobre els termes i l'acceptació de les devolucions i sobre les modalitats de reemborsament, en aquells casos en què el Comprador hagi efectuat el pagament dels Productes objecte de compra mitjançant pagament contra reemborsament i vulgui obtenir un reemborsament directament en el seu compte corrent, haurà d'indicar en el punt de venda seleccionat l'IBAN corresponent, i comunicar-lo al responsable de vendes, perquè aquest número quedi registrat a la fitxa del Comprador.
El Comprador serà contactat si la devolució no és acceptada perquè no s’adequa a les condicions referides en el paràgraf precedent.
En aquest cas, els Productes seran restituïts.
En cas que el Comprador rebutgi el lliurament, el Venedor es reserva el dret de retenir els Productes, l'import corresponent al preu de compra d’aquests i l'import relatiu a les despeses d'enviament.
El Venedor podrà autoritzar el dependent del Punt de Venda on el Comprador realitza la devolució a comprovar els Productes retornats, amb la finalitat de comprovar que es compleixen totes les condicions per exercir el dret de retractació al qual es refereix el paràgraf anterior.
Si el Comprador decideix utilitzar el procediment de devolució descrit en aquest paràgraf, haurà d'estar present físicament en el Punt de Venda durant el temps necessari perquè el dependent comprovi els Productes.
En el cas que es compleixin les condicions anteriors, el dependent informarà el Comprador sobre els mètodes de reemborsament, que es basaran en el mètode de pagament adoptat en el moment de la compra.
Una vegada acceptat el reemborsament, el Comprador rebrà un correu electrònic de confirmació, tret que sigui impossible procedir per raons alienes a la voluntat del Venedor i/o del dependent (per exemple, força major, mal funcionament –fins i tot temporal– del suport físic o de programes informàtics).
El Venedor efectuarà el reemborsament basat en el mètode de pagament utilitzat pel Comprador per adquirir els Productes que desitja retornar.
Si no s'accepta la sol·licitud de devolució, els Productes es retornaran immediatament al Comprador.

TEMPS I MÈTODES DE REEMBORSAMENT

Després que el Venedor hagi rebut la devolució i comprovat que tots els requisits per procedir a la devolució s'han respectat, el Comprador rebrà un e-mail de confirmació de l'acceptació de la devolució. Si, en canvi, s'ha constatat una disminució del valor dels Productes restituïts, rebrà un e-mail en el qual se li comunicarà l'import detret i el concepte en el reemborsament.
Sigui quina sigui la modalitat de pagament utilitzada pel Comprador (a títol d'exemple: targeta de crèdit/dèbit, PayPal o pagament al comptat a la recepció), el reemborsament serà activat pel Venedor en el termini més breu possible, i per tant quinze (15) dies naturals des de la data en què ha tingut coneixement de l'exercici del dret de devolució de Comprador, una vegada verificat que la devolució s'ha produït respectant les condicions anteriorment indicades.

El temps real per acreditar les quantitats degudes, i per tant per a la devolució de les quantitats pagades pel Comprador per a l'adquisició dels Productes, depèn de la modalitat de pagament utilitzada, segons s'especifica a continuació:
adquisició amb targeta de crèdit/dèbit: el temps de reemborsament depèn de la societat que gestiona la targeta de crèdit/dèbit, però normalment es produeix dins del termini de catorze (14) dies naturals. Adquisició mitjançant PayPal: el reemborsament es realitzarà en el seu compte de PayPal i serà immediatament visible. El reemborsament efectiu a la targeta de crèdit del teu compte PayPal depèn de la societat que hagi emès la targeta.

pagament al comptat en el moment del lliurament: Lliurament contra reemborsament: el reemborsament es realitza en el compte corrent indicat pel Comprador, i per tant el termini del reemborsament depèn de l'exactitud de les dades que s'introdueixen o es comuniquen al dependent de la botiga, si ha optat per retornar els Productes directament a la botiga, com s'especifica a continuació; normalment l'abonament es realitza en un termini de catorze (14) dies naturals.
Si, com es descriu en l'últim apartat del paràgraf anterior, «Condicions per a l'exercici del dret de desistiment», la devolució es realitza en una botiga i es compleixen totes les condicions per a la tramitació de la sol·licitud de devolució, el dependent té dret a verificar el producte i a procedir a l'autorització de devolució del preu del Producte, la devolució s'autoritzarà de forma immediata d’acord amb el mètode de pagament utilitzat per a la compra.

ETIQUETA D'IDENTIFICACIÓ DELS PRODUCTES

Tots els productes en venda pel Venedor vénen proveïts d'una etiqueta identificativa, que constitueix una part integrant del producte mateix.
El convidem a provar els productes sense treure'n l'etiqueta, perquè no seran acceptats pel Venedor –en el cas de la seva devolució– els productes que no la portin.

MISSATGERIA

l'etiqueta adhesiva preimpresa que el Comprador trobarà a l'interior del paquet rebut i que conté els Productes objecte de la Comanda.
Aquest mètode permetrà al Venedor pagar, per compte del Comprador, els costos d'enviament i dibuixar l'enviament mateix, verificant així a cada moment on es troba el paquet contenidor dels Productes objecto de la Comanda.
En cas que el Comprador decideixi utilitzar, per a la restitució dels Productes, una missatgeria diferent de la indicada pel Venedor, haurà d'efectuar directament i personalment el pagament de les despeses de devolució íntegrament, i serà responsabilitat seva si es produeix una pèrdua o un dany en els Productes durant el seu transport.

Búsqueda

Eliminar este artículo

¿Estás seguro de que deseas quitar el siguiente producto de la bolsa?

Búsqueda

Búsqueda

Select language

español English

Búsqueda

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES CONFORME A LOS ARTÍCULOS 13 Y 14 DEL REGLAMENTO DE LA UE Nº 679/2016 (“RGPD”)

Su derecho a la intimidad es extremadamente importante para nosotros, por favor lea esta nota informativa atentamente.

Deseamos informarle de manera completa y transparente sobre el tratamiento de los datos personales que las empresas enumeradas en el párrafo 1 infra llevarán a cabo con los datos personales que usted haya facilitado y/o que se hayan recogido en el marco de los contactos que posiblemente mantenga con nosotros, entre los que se incluyen, por ejemplo, los siguientes:

 • las visitas a nuestras tiendas;
 • las comunicaciones con nuestro Servicio de Atención al Cliente;
 • las visitas que realice en el sitio web www.diesel.com (en adelante el “Sitio”) y/o en los otros sitios web relacionados con la marca, o las interacciones en nuestras páginas en las redes sociales (por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, We Chat, Tmall, etc.).

1. QUIÉN RECOGE SUS DATOS PERSONALES

Las empresas que recogen y tratan los datos de carácter personal en calidad de responsables autónomos del tratamiento (en adelante, los “Responsables del Tratamiento” o las “Empresas”) o de corresponsables del tratamiento son:

 • OTB S.p.A. (“OTB”), con domicilio social en Italia, Breganze (Vi), Via dell’Industria 2, 36042, teléfono +390445306555, correo electrónico privacy@otb.net; Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos (“DPD”) de OTB en dpo@otb.net;
 • Diesel S.p.A. “Diesel”), con domicilio social en Italia, Breganze (Vi), Via dell’Industria 4-6, 36042, teléfono +390424477555, correo electrónico privacy@diesel.com; Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos (“DPD”) de Diesel en dpo@otb.net;
 • DIESEL IBERIA S.A. (“Filial de Diesel”), con oficina registrada en Plaça Catalunya, 9 - ES - 08002 Barcelona, España, teléfono 0034 933435577, correo electrónico diesel_iberia@diesel.com.

OTB y Diesel llevan a cabo una serie de actividades como corresponsables del tratamiento, tomando conjuntamente las decisiones relativas a los fines y medios del tratamiento de los datos de carácter personal. En lo sucesivo, el término “Corresponsables del Tratamiento” hace referencia a Diesel y OTB consideradas conjuntamente cuando tratan los datos en calidad de corresponsables del tratamiento.

Para facilitar su comprensión de las actividades de tratamiento realizadas por los sujetos mencionados anteriormente como Responsables o Corresponsables del Tratamiento, hemos preparado este documento en el que se explican las actividades de tratamiento que son llevadas a cabo de forma autónoma por cada empresa.

Le rogamos que tenga en cuenta que dichas actividades de tratamiento no están destinadas a tratar los datos de las personas menores de edad y que los Responsables del Tratamiento no recogen ni solicitan a sabiendas datos personales de ningún menor de 16 años. Si usted es menor de 16 años, por favor absténgase de proporcionar cualquier dato personal. Esto no afecta al derecho contractual aplicable, como las normas sobre la validez, la formación o el efecto de un contrato en relación con un niño.

2. QUÉ DATOS PERSONALES TRATAMOS

Cada Empresa recoge diferentes categorías de datos personales según el fin específico para el que los trata.

A continuación especificamos las categorías de datos personales que se recogen; en el párrafo siguiente explicaremos para qué fines se trata cada categoría de datos por parte de cada Responsable del Tratamiento o por parte de los Corresponsables del Tratamiento, según proceda (en lo sucesivo también “Datos Personales” si se procesan conjuntamente).

 • Datos Biográficos: el nombre, el segundo nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento y el sexo;
 • Datos de Contacto: la dirección de residencia (calle, ciudad, provincia, estado, código postal), el domicilio, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono y el número de móvil;
 • Datos de Venta: la dirección de envío y facturación, el método de entrega y pago, el nombre del titular de la tarjeta de crédito y la fecha de caducidad de la tarjeta, la información solicitada por el servicio de Atención al cliente, el número de IVA y/o el número de identificación fiscal, el número de pasaporte (el número de pasaporte se utilizará únicamente para fines relacionados con el pago cuando lo exija una ley y dentro de los límites de dicha ley) y el número de tarjeta Global Blue;
 • Datos de Acciones y Seguimiento de Boletines de Noticias: información relativa a la apertura de boletines de noticias o enlaces;
 • Datos recogidos en la tienda: el cumpleaños, el grupo de edad presunto, en algunos países la identificación de la red social, el sexo, el método y la fecha de registro, las preferencias sobre la tienda y el vendedor, el idioma, las categorías de productos de su interés, los métodos de utilización de los servicios, las preferencias sobre los servicios posiblemente señaladas en la tienda, el programa de premios, la asistencia a eventos, otras marcas adquiridas y los productos probados en el camerino pero no comprados;
 • Datos de Compra: el detalle de los productos adquiridos (por ejemplo, el tamaño, el precio, el descuento aplicado, el modelo, la colección, el nivel de gasto calculado, el carro abandonado, etc.);
 • Datos de Fidelidad: sus datos recogidos como parte del programa de fidelización “House of Diesel”, cuyas Normas se encuentran disponibles en el siguiente enlace y que se basan en su compromiso con la (por ejemplo, acciones en las redes sociales como “me gusta”, “comentario”, “compartir”, “guardar”, “seguir la cuenta oficial de Diesel”, “compartir fotos en la plataforma de la comunidad”, “crear una lista de deseos y avatar de la tienda de Internet”, etc.);
 • Datos de Navegación: los datos relativos al comportamiento de navegación y/o uso de los sitios web de los Responsables del Tratamiento utilizando, por ejemplo, cookies o información relativa a las páginas que han sido visitadas o buscadas o relacionadas con la lista de deseos recogidas durante la navegación o cuando se compra en la tienda online. En cuanto al uso de cookies, por favor, consulte la Política sobre Cookies disponible en el siguiente [http://diesel.com/shop/content/cookiepolicy].

3. CON QUÉ FINES TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES

En este párrafo explicamos con qué fines se trata cada categoría de datos por para parte de cada Responsable del Tratamiento y Corresponsable del Tratamiento.

3.1 FINES DE DIESEL S.P.A.

Diesel es la empresa que diseña, vende y promueve los productos de la Marca “Diesel”. Es la empresa que mantiene los contactos con usted si decide comprar los productos a través del Sitio o de otros sitios web controlados por Diesel o a través de otros métodos previstos por Diesel misma, o si participa en iniciativas promovidas por Diesel, como concursos de premios u otras iniciativas promocionales; asimismo, Diesel es la empresa que gestiona el programa de fidelización en el que puede inscribirse. Diesel procesará los Datos Personales para los siguientes fines.

a) Actividades de venta y respuesta a otras solicitudes de los clientes

Si usted compra productos de Diesel a través del servicio de comercio electrónico del Sitio o a través de otros métodos previstos por Diesel misma, Diesel procesará sus Datos Biográficos, sus Datos de Contacto, Datos de Venta y sus Datos de Compra para concluir la venta, así como para todas las actividades estrictamente conectadas y relacionadas con dicha venta, como la entrega, donde los servicios de recogida y devolución a tienda física estén disponibles, u otras obligaciones administrativas y contables derivadas de la misma.

Del mismo modo, es posible que Diesel tenga que verificar los requisitos para participar en programas de descuentos especiales (como, por ejemplo, verificar si la compra realizada es una primera compra u otros requisitos de las normas que rigen estos programas) y procesar sus Datos Biográficos o sus Datos de Contacto para responder a cualquier otra solicitud que usted pueda formular a través del Sitio o del Servicio de Atención al Cliente, por teléfono o por chat, como por ejemplo las peticiones de ayuda o de información, o para recibir notificaciones mediante correo electrónico cuando uno de los productos o las tallas deseadas vuelva a estar disponible en el Sitio, mediante la función “Notificadme”.

Base jurídica: este tratamiento se basa en la ejecución de un contrato de compraventa en el que usted es parte; para este fin es necesario que se proporcionen los Datos Personales mencionados anteriormente, ya que de lo contrario Diesel no podrá procesar su solicitud.

b) Inscripción en el programa de fidelización

Los Datos Biográficos, Datos de Contacto, Datos de Compra y Datos de Fidelidad también serán recogidos por Diesel para gestionar su petición de unirse al programa de fidelización (llamado “House of Diesel”, cuyas Normas se encuentran disponibles en el siguiente enlace). Estos datos serán tratados para completar su inscripción y para todos los fines estrictamente relacionados con la misma o instrumentales, incluyendo, en primer lugar, todas las actividades previstas en el programa de fidelización. La inscripción podría realizarse: i) online, a través del Sitio; ii) fuera de línea, en las tiendas participantes, rellenando el formulario de solicitud presente en formato electrónico (en una tableta o cualquier otro dispositivo inteligente) o los folletos (distribuidos en las tiendas) con un código QR especial, mediante los cuales los clientes pueden unirse al programa a través del Sitio; iii) a través de otros canales oficiales de Diesel S.p.A. (por ejemplo, y sin limitación, las redes sociales como Facebook, Instagram, WeChat, etc.); o iv) a través del servicio de Atención al cliente.

Todas las comunicaciones en referencia al programa de fidelización se pueden llevar a cabo por Diesel a través del Sitio, SMS, MMS, Wallet, correo electrónico, boletines informativos, redes sociales y/u otros canales de comunicación oficiales de Diesel. Todas estas comunicaciones en relación al programa en sí se mandarán solo a efectos de poner a su disposición las ventajas asociadas y no constituirán comunicaciones de marketing.

Además, al crear una cuenta en el área reservada del Sitio, el Usuario entrará a formar parte del programa de fidelización de Diesel. Si desea aprovechar los servicios disponibles en el Sitio (por ejemplo, la adquisición de productos) sin unirse al programa, simplemente elija la opción de “Invitado” cuando esta esté disponible (por ejemplo, en el momento de realizar el pago).

Base jurídica: este tratamiento se basa en la ejecución de un contrato para unirse al programa de fidelización del que usted es parte; para este fin es necesario que se proporcionen los Datos Personales mencionados anteriormente, ya que de lo contrario Diesel no podrá procesar su solicitud.

c) Participación en concursos de premios

Diesel podrá procesar sus Datos Biográficos con el fin de permitirle participar en los concursos de premios que Diesel podría organizar. En ciertas situaciones, por ejemplo para proceder a la entrega del premio, también podrían tratarse sus Datos de Contacto. Si la participación en el concurso requiere más información, se le pedirá que la proporcione cuando se publique una política de privacidad específica.

Base jurídica: este tratamiento se basa en la ejecución de un contrato para participar en el correspondiente concurso de premios en el que usted es parte; para este fin es necesario que se proporcionen los Datos Personales mencionados anteriormente, ya que de lo contrario Diesel no podrá procesar su solicitud.

d) Marketing

Sólo con su consentimiento, Diesel procesará los Datos Biográficos, los Datos de Contacto y los Datos de Compra con fines de marketing, es decir, para anunciarse en las redes sociales en las que usted esté registrado o para el envío de material publicitario o de venta directa, así como para la realización de estudios de mercado y para la comunicación comercial a través de métodos de contacto automatizados (correo electrónico, boletín informativo, SMS, MMS, plataformas de mensajería en línea, etc.) y métodos de contacto tradicionales (correo).

Base jurídica: este tratamiento se basa en el consentimiento que usted ha proporcionado. En caso de que se haya registrado en el programa de fidelización y decida retirar su consentimiento para la realización de actividades de marketing relacionadas con su persona, seguirá recibiendo comunicaciones relacionadas con los beneficios (tales como regalos en el día de su cumpleaños o aniversario o el acceso anticipado a las nuevas colecciones y promociones reservado de forma exclusiva a los miembros). Si, además de retirar el consentimiento para la realización de actividades de marketing, no desea seguir recibiendo este tipo de comunicaciones, se le pedirá que lo especifique. El hecho de retirarse del programa de fidelización comportará también la cancelación de su cuenta online, en caso de que la tuviera.

Podrá retirar su consentimiento para recibir las comunicaciones anteriormente mencionadas en cualquier momento haciendo clic en la opción correspondiente de cada correo electrónico de comunicaciones de marketing que reciba, así como escribiendo a la dirección privacy@diesel.com, o bien poniéndose en contacto con la empresa en las direcciones indicadas en el párrafo 1.

e) Satisfacción de los clientes

Diesel puede utilizar sus Datos de Contacto para llevar a cabo encuestas destinadas (es decir, la satisfacción del cliente) para el servicio proporcionado (como ejemplo, entre otros, encuestas de postventa online, encuestas de postventa física, encuesta de compra de artículos Gold de segunda mano, etc.). Tenga en cuenta que, en todo caso, las comunicaciones que se lleven a cabo a este respecto no presentaran contenidos publicitarios, ventas directas ni se utilizaran para la investigación de mercados o las comunicaciones comerciales.

Base legal: este procesamiento se basa en el interés legítimo de Diesel de verificar y mejorar la calidad de sus servicios.

f) Otras actividades administrativo-contables

Diesel puede procesar sus Datos Personales también en análisis estadísticas internas, de contabilidad y de administración con fines de planificación empresarial.

Legal basis: this processing is based on the legitimate interest of Diesel to improve the quality of its services and business.

3.2 FINES DE LOS CORRESPONSABLES DEL TRATAMIENTO (DIESEL Y OTB)

Diesel y OTB operan en calidad de Corresponsables del Tratamiento sobre la base de un acuerdo específico para el fin que se indica a continuación.

a) Elaboración de perfiles de los clientes

Con su consentimiento, los Corresponsables del Tratamiento tendrán derecho a procesar los Datos Biográficos, los Datos de Contacto, los Datos de Venta, los Datos recogidos en la tienda, los Datos de Compra, los Datos de Fidelidad, los Datos de Seguimiento de los Boletines de Noticias, los Datos de Acciones y los Datos de Navegación para fines de elaboración de perfiles y para llevar a cabo actividades relacionadas con el análisis comercial, esto es, el análisis de sus preferencias de compra que consiste en el tratamiento automatizado de los datos personales anteriormente mencionados. Este tratamiento tiene por objeto conocer o predecir analíticamente sus preferencias de compra también para crear perfiles de clientes y personalizar la oferta comercial de manera que se ajuste más a sus preferencias.

Base jurídica: este tratamiento se basa en el consentimiento que usted ha proporcionado.

Usted tendrá derecho a retirar en cualquier momento su consentimiento para ser sometido a la elaboración de perfiles, escribiendo a privacy@diesel.com o bien poniéndose en contacto con los Corresponsables del Tratamiento en las direcciones indicadas en el párrafo 1.

3.3 FINES DE LA FILIAL DE DIESEL

La Filial de Diesel es la empresa que gestiona la tienda en la que ha usted ha comprado un producto, posiblemente por teléfono o a través de otros métodos previstos por la Filial de Diesel, y a la que ha solicitado servicios de asistencia. En algunos casos, puede ser necesario que la Filial de Diesel tenga que disponer del conocimiento de alguna información que le concierna para procesar las solicitudes específicas que usted pueda efectuar. La Filial de Diesel tratará los Datos Personales para los siguientes fines.

a. Servicios relacionados con la venta

Es posible que la Filial de Diesel necesite tratar sus Datos Biográficos, sus Datos de Contacto y ciertos Datos de Venta (número de identificación fiscal y/o número de IVA, número de pasaporte y número de tarjeta Global Blue) para gestionar su compra cuando se concluya por teléfono o a través de otros métodos proporcionados por la Filial de Diesel, o para emitir una factura, si así lo solicita. Además, estos dataos se procesarán también en el caso de tener que ponerse en contacto con usted de nuevo por motivos en conexión con su compra: por ejemplo, en caso de quejas, para recuperar un artículo defectuoso o no seguro o, en general, por motivos técnicos, es decir, en relación con la gestión de problemas con los pagos con tarjeta de crédito y similares.

Base jurídica: este tratamiento se basa en la ejecución de un contrato en el que usted es parte; para este fin es necesario que se proporcionen los Datos Personales mencionados anteriormente, ya que de lo contrario la Filial de Diesel no podrá procesar su solicitud.

b. Servicios de postventa

La Filial de Diesel puede recopilar sus Datos Biográficos y sus Datos de Contacto para procesar las solicitudes específicas que usted pueda formular en la tienda durante la postventa; serían ejemplos de este tipo de solicitudes los acuerdos para llevar a cabo una reparación, una personalización, una entrega a domicilio o para gestionar una devolución.

Base jurídica: este tratamiento se basa en la ejecución de un contrato en el que usted es parte; para este fin es necesario que se proporcionen los Datos Personales mencionados anteriormente, ya que de lo contrario la Filial de Diesel no podrá procesar su solicitud.

c. Contacto con Dirección –volviendo a contactar con el cliente

Es posible que la Filial de Diesel necesite utilizar sus Datos Biográficos y Datos de Contacto para poder volver a ponerse en contacto con usted durante el proceso de postventa (como ejemplo, pero sin que suponga una limitación, puede necesitar volver a ponerse en contacto con el cliente a causa del olvido o la pérdida de artículos en tienda, etc.).

Base legal: este proceso se basa en el interés legítimo de la Filial de Diesel en la finalidad de mejorar su actuación y relación con sus clientes.

3.4 FINES DE TODOS LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO O CORRESPONSABLES DEL TRATAMIENTO

Por último, es posible que cada Responsable del Tratamiento o Corresponsable del Tratamiento tenga que cumplir una disposición jurídica específica a la que esté sujeto o defender su propio derecho ante los tribunales.

a. Fines relacionados con las obligaciones establecidas por leyes o reglamentos, por decisiones o solicitudes de las autoridades competentes o por los organismos de supervisión y control

Es posible que cada Responsable del Tratamiento o Corresponsable del Tratamiento trate sus Datos Personales para cumplir con una obligación legal a la que esté sujeto.

Base jurídica: cumplimiento de una obligación legal.

El suministro de datos con este fin es obligatorio porque, en ausencia de los datos, el Responsable del Tratamiento o el Corresponsable del Tratamiento no estarán en condiciones de cumplir sus obligaciones legales.

b. Defensa de los derechos durante los procedimientos judiciales, administrativos o extrajudiciales y en las controversias que puedan surgir en relación con los servicios ofrecidos

Sus Datos Personales pueden ser tratados por cada Responsable del Tratamiento o Corresponsable del Tratamiento para defender sus derechos o emprender acciones legales o presentar reclamaciones contra usted o contra terceros, incluyendo la prevención de fraude.

Base jurídica: este tratamiento se basa en el interés legítimo que persiguen el Responsable del Tratamiento o el Corresponsable del Tratamiento para proteger sus derechos.

4. QUÉ ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO LLEVAMOS A CABO SI USTED ESTÁ USANDO NUESTRO SITIO WEB Y NAVEGA SIN HABER INICIADO SESIÓN EN ÉL

El Sitio es propiedad de Diesel. Es posible navegar por el Sitio sin tener que comunicar activamente sus Datos Personales si no ha iniciado sesión como usuario. En este caso, mientras navega por el Sitio, le informamos de que los sistemas informáticos y los procedimientos de software utilizados para el funcionamiento del Sitio adquieren, durante su funcionamiento normal, algunos datos cuya transmisión está implícita en el uso de los protocolos de comunicación de Internet.

Se trata de información que no está directamente asociada con los usuarios identificados, pero que por su propia naturaleza podría, mediante el tratamiento y la asociación con datos en poder de terceros, permitir la identificación de esos usuarios.

Esta categoría de datos incluye las direcciones IP o los nombres de dominio de los ordenadores utilizados por los usuarios que se conectan al Sitio, las direcciones en notación URI (Uniform Resource Identifier, Identificador de recursos uniformes) de los recursos solicitados, la información sobre el acceso, la información sobre la ubicación, el método utilizado para presentar la solicitud al servidor, el tamaño del archivo obtenido en respuesta, el código numérico que indica el estado de la respuesta dada por el servidor (exitosa, error, etc.), la información relativa a la visita del usuario, incluidos los datos de la secuencia de clics en la dirección URL, dentro y desde el Sitio, la duración de la visita en algunas páginas y la interacción en esas páginas y otros parámetros relativos al sistema operativo y al entorno informático del usuario.

Estos datos se recogen mediante el uso de “cookies”. Utilizamos específicamente las cookies del navegador para varios fines, incluyendo las cookies estrictamente necesarias para el funcionamiento del Sitio y el uso de servicios a través de las características apropiadas, y las cookies que se utilizan para actividades de personalización, rendimiento/análisis y promocionales. Nuestra Política de Cookies, disponible en [http://diesel.com/shop/content/cookiepolicy], contiene más información sobre el uso de cookies en el Sitio, así como las opciones para aceptarlas o rechazarlas.

Los datos recogidos durante la navegación en el Sitio serán tratados para (i) gestionar el Sitio y resolver cualquier problema de funcionamiento, (ii) asegurarse de que el contenido del Sitio se presenta de la manera más eficaz para sus dispositivos, desarrollando, probando y realizando mejoras en el Sitio, (iii) en la medida de lo posible, mantener el Sitio seguro y protegido, (iv) obtener información estadística anónima sobre el uso del Sitio y comprobar su correcto funcionamiento, e (v) identificar anomalías y/o abusos en el uso del Sitio. Estos datos también podrían utilizarse para determinar la responsabilidad en caso de posibles delitos informáticos cometidos contra el Sitio o contra terceros y podrían presentarse ante la autoridad judicial, si ésta lo solicitara expresamente.

5. QUÉ SUCEDE SI USTED NO PROPORCIONA SUS DATOS PERSONALES

Algunos Datos Personales que nosotros le indicaremos en ocasiones durante el proceso de registro o de compra son necesarios para completar el contrato de compra y para fines administrativos y contables.

En la descripción de los fines del párrafo 3, hemos especificado cuándo es necesario que se proporcionen los Datos Personales. Por consiguiente, cuando no se indique expresamente que es obligatorio, el suministro de Datos Personales es facultativo y no habrá consecuencias si los datos no se suministran, a excepción de la imposibilidad de que los Responsables del Tratamiento o los Corresponsables del Tratamiento actúen como se ha descrito (por ejemplo, la imposibilidad de que se lleven a cabo actividades de marketing).

6. CÓMO Y POR CUÁNTO TIEMPO TRATAREMOS LOS DATOS PERSONALES

Los Datos Personales proporcionados a los Responsables del Tratamiento o a los Corresponsables del Tratamiento, o que hayan sido recogidos por estos, se tratan y conservan con herramientas automatizadas y, en algunos casos, pueden tratarse y conservarse en un soporte de papel. En particular, los Datos Personales tratados con fines de marketing y de creación de perfiles de cliente se introducirán y conservarán en los sistemas de CRM que permiten el procesamiento de datos personales para estos fines.

Los Datos Personales se conservarán durante el tiempo necesario para lograr los fines para los que fueron recogidos. En particular, se aplicarán las siguientes reglas:

 • los datos recogidos para celebrar y ejecutar contratos de compra, incluidos los pagos: se conservarán hasta la conclusión de las obligaciones administrativas y contables. Los datos de facturación se conservarán durante 10 años a partir de la fecha de facturación;
 • los datos del usuario registrado para unirse al programa de fidelización: estos datos se mantendrán mientras la cuenta permanezca activa. Incluso después de la cancelación de la cuenta, conservaremos los datos si ello fuera necesario para cumplir con las obligaciones legales, para proteger nuestros derechos o para evitar el fraude;
 • los datos relacionados con las solicitudes de los interesados: estos datos se conservarán hasta que se satisfaga la solicitud;
 • los datos recogidos y procesados a efectos de satisfacción del cliente se guardarán durante 30 días;
 • si usted ha dado su consentimiento, los datos tratados para fines de marketing y elaboración de perfiles de cliente se conservarán durante un período de 7 años (también de acuerdo con una disposición ad hoc prevista por la autoridad de supervisión italiana, a petición de Diesel). En cualquier caso, no se le volverá a contactar para actividades de elaboración de perfiles i marketing 7 años después de su última interacción con nosotros o incluso antes, en caso de revocación del permiso otorgado anteriormente. Los eventos que identifican esta “interacción” pueden incluir, por ejemplo, una compra, una oapertura de un correo electrónico enviado, la participación en una encuesta, concurso o evento, la interacción con una tienda o el servicio de Atención al cliente, el acceso a la zona de “Mi cuenta”, etc. En aras de la compleción, le recordamos que es posible revisar y modificar en todo moemnto sus consentimientos expresos en la zona de “Mi cuenta” del Sitio, mediante contacto con Diesel en privacy@diesel.com o con el servicio de Atención al cliente.

En cualquier caso, por razones técnicas, la terminación del tratamiento y la consiguiente cancelación o anonimización irreversible de los relativos Datos Personales será definitiva en un plazo de treinta días a partir de los plazos indicados anteriormente.

En particular, en lo que respecta a la protección judicial de nuestros derechos o en caso de que se produzcan solicitudes por parte de la autoridad, los datos tratados se conservarán durante el tiempo necesario para procesar la solicitud o proteger el derecho.

7. A DÓNDE SE PUEDEN TRANSFERIR DATOS PERSONALES

Para los fines indicados anteriormente, también podemos transferir sus Datos Personales a terceros países, no pertenecientes a la Unión Europea, que posiblemente no garanticen el mismo nivel de protección. La transferencia a terceros países se realizará siempre de conformidad con las disposiciones del RGPD, adoptando cualquier otra medida necesaria para garantizar la seguridad de los datos personales que se transfieren. Estas medidas pueden incluir acuerdos que incorporen las denominadas “cláusulas contractuales tipo” emitidas por la Comisión Europea o su consentimiento. Puede solicitar información sobre estos terceros países y sobre cómo obtener una copia de las salvaguardias apropiadas usando la siguiente dirección de correo electrónico privacy@diesel.com o los detalles de contacto indicados en el párrafo 1.

8. QUIÉN TRATARÁ SUS DATOS PERSONALES

Los Datos Personales serán tratados por:

 • empleados y colaboradores de los Responsables del Tratamiento o de los Corresponsables del Tratamiento que tratan datos bajo la autoridad de los Responsables del Tratamiento o de los Corresponsables del Tratamiento;
 • empleados y colaboradores de los Procesadores de datos designados por los Responsables del Tratamiento o los Corresponsables del Tratamiento, incluyendo (i) las empresas que gestionan las tiendas físicas y la tienda online y que tendrán derecho a ver, modificar y actualizar los Datos Personales introducidos en los sistemas de CRM a través de los cuales los Responsables del Tratamiento o los Corresponsables del Tratamiento llevan a cabo las actividades de tratamiento para fines de marketing y elaboración de perfiles y (ii) las empresas que gestionan la conservación de los Datos Personales de los Responsables del Tratamiento o los Corresponsables del Tratamiento en base a acuerdos o reglamentos locales;
 • terceros establecidos en la Unión Europea y también fuera de la Unión Europea, Procesadores de Datos, utilizados por los Responsables del Tratamiento o los Corresponsables del Tratamiento en particular para servicios de: adquisición e introducción de datos personales, expedición, envío por correo de material promocional, asistencia postventa y servicio de Atención al cliente, estudios de mercado, gestión y mantenimiento de los sistemas de CRM a través de los cuales los Responsables del Tratamiento o los Corresponsables del Tratamiento llevan a cabo actividades de tratamiento para fines de marketing y elaboración de perfiles y de los demás sistemas de información corporativos de los Responsables del Tratamiento o los Corresponsables del Tratamiento. La lista completa de los Procesadores de Datos nombrados por los Responsables del Tratamiento o los Corresponsables del Tratamiento puede solicitarse a la siguiente dirección de correo electrónico privacy@diesel.com o escribiendo a las direcciones postales indicadas anteriormente.

Los Datos Personales también pueden revelarse a terceros, a responsables del tratamiento independientes, en particular a trabajadores independientes o a empresas que prestan asesoramiento y asistencia jurídica o fiscal y a empresas que gestionan pagos con tarjetas de débito o de crédito o para actividades de prevención y gestión del fraude. Además, para poder ofrecerle las opciones de pago de Klarna, le pasaremos a Klarna ciertos aspectos de su información personal, como los datos de contacto y los detalles del pedido, para que Klarna pueda evaluar si usted reúne los requisitos exigidos para sus opciones de pago y para adaptar sus opciones de pago a usted. La información general sobre Klarna la puede encontrar aquí (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/en_us/privacy). Sus Datos Personales son manejados por Klarna como Responsable del Tratamiento de acuerdo con la ley de protección de datos aplicable y de acuerdo con la información disponible en la declaración de privacidad de Klarna.

Los Datos Personales no serán difundidos de ninguna manera.

9. SUS DERECHOS

De conformidad con el capítulo III del RGPD, usted tiene derecho a pedirle a cada Responsable del Tratamiento o Corresponsable del Tratamiento:

 • acceder a sus Datos Personales;
 • recibir la copia de los Datos Personales que nos proporcionó (lo que se conoce como “portabilidad de datos”) y hacer que los datos se transmitan a otro responsable del tratamiento, si es técnicamente posible;
 • la rectificación de los Datos Personales en nuestra posesión;
 • la eliminación de cualquier Dato Personal en relación con el cual ya no tengamos ninguna base jurídica para su tratamiento;
 • la limitación de la forma en que tratamos sus Datos Personales, dentro de los límites establecidos por la legislación sobre protección de datos aplicable.

Derecho de oposición: además de los derechos enumerados anteriormente, usted siempre tiene derecho a oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus Datos Personales realizado por el Responsable del Tratamiento o el Corresponsable del Tratamiento para la consecución de su interés legítimo. Tiene derecho a oponerse al marketing directo, lo que incluye la elaboración de perfiles. Si prefiere que el tratamiento de sus Datos Personales se lleve a cabo únicamente a través de los métodos de contacto tradicionales, puede oponerse al tratamiento de sus Datos Personales realizado a través de métodos de contacto automatizados.

También tiene derecho a retirar, total o parcialmente, el consentimiento para el tratamiento de los Datos Personales que le conciernen para el envío de publicidad o ventas directas o para la realización de estudios de mercado o comunicaciones comerciales a través de métodos de contacto automatizados (correo electrónico u otros sistemas de comunicación a distancia a través de redes de comunicación como, por ejemplo: SMS, MMS, plataformas de mensajería, etc.) y a través de métodos de contacto tradicionales (correo).

El ejercicio de estos derechos, que puede llevarse a cabo a través de los datos de contacto indicados en el párrafo 1, no está sujeto a limitaciones formales. En caso de que usted ejerza alguno de los derechos mencionados, será responsabilidad del Responsable del Tratamiento o del Corresponsable del Tratamiento con el que se haya puesto en contacto verificar si usted está legitimado para ejercer el derecho y darle una respuesta, normalmente en el plazo de un mes.

En lo que respecta a la relación con los Corresponsables del Tratamiento, tenga en cuenta que OTB y Diesel celebraron un acuerdo específico, de conformidad con el artículo 26 del RGPD, cuyo extracto puede consultarse contactando con cada uno de los Corresponsables del Tratamiento utilizando los datos de contacto indicados en el párrafo 1.

Si cree que el tratamiento de sus Datos Personales se realiza en contravención de las disposiciones del RGPD, tiene derecho a presentar una denuncia ante la autoridad de protección de datos local competente (cuya información de contacto puede encontrar en https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en) o a iniciar las acciones legales pertinentes ante los tribunales competentes.

Para ejercer sus derechos, puede enviar una solicitud a los Responsables del Tratamiento o a los Corresponsables del Tratamiento escribiendo a las direcciones indicadas en el párrafo 1. Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos de OTB y con el de Diesel en la dirección de correo electrónico dpo@otb.net.

Búsqueda

Marketing

Diesel S.p.A. podrá tratar los Datos Biográficos y los Datos de Contacto y de Compra para actividades publicitarias en las redes sociales a las que estoy suscrito o para el envío de material publicitario o de venta directa, así como para la realización de estudios de mercado, el envío de promociones comerciales y descuentos reservados a los clientes, informaciones comerciales (posiblemente también personalizadas) tanto a través de métodos de contacto automatizados (correo electrónico, boletines informativos, SMS, MMS, plataformas de mensajería, etc.) como a través de métodos de contacto tradicionales (correo postal).

Le recordamos que al unirse al programa de fidelización, si no da el consentimiento para fines de marketing, no recibirá ninguna comunicación promocional, aunque sí recibirá comunicaciones de servicio relativas a los beneficios a los que tiene derecho debido a su inscripción en el programa de fidelización.

Podrá retirar su consentimiento para recibir las comunicaciones anteriormente mencionadas en cualquier momento haciendo clic en la opción correspondiente de cada correo electrónico que reciba, así como escribiendo a la dirección privacy@diesel.com, o bien poniéndose en contacto con Diesel S.p.A. en las direcciones indicadas en el párrafo 1 de la nota informativa.

Búsqueda

Los Corresponsables del Tratamiento podrán procesar los Datos Biográficos, los Datos de Contacto, los Datos de Venta, los Datos recogidos en la tienda, los Datos de Compra, los Datos de Fidelidad, los Datos de Acciones y Seguimiento de Boletines de Noticias y los Datos de Navegación con fines de elaboración de perfiles, o para el análisis de sus preferencias de compra consistentes en el tratamiento automatizado de los datos mencionados anteriormente. Este tratamiento tiene por objeto conocer o predecir analíticamente sus preferencias de compra también para crear perfiles de clientes y personalizar la oferta comercial de manera que se ajuste más a sus preferencias.

Puede retirar en cualquier momento su consentimiento para ser objeto de la elaboración de perfiles escribiendo a la dirección privacy@diesel.com, privacy@otb.net o bien poniéndose en contacto con los Corresponsables del Tratamiento en las direcciones indicadas en el párrafo 1 de la nota informativa.