L'oferta i venda dels productes que porten les marques “DIESEL” i “DIESEL BLACK GOLD” (d'ara endavant els “Productes”), propietat de l'empresa DIESEL SPA, amb domicili social a Itàlia, Via dell’Industria 4-6, 36042 Breganze, Inscr. Reg. Emp., C. F. i IVA número 00642650246, Cap. Soc., € 22.500.000,00, íntegrament desemborsat (d'ara endavant "Diesel” o el “Venedor”), en el lloc web diesel.com (d'ara endavant el “Lloc”) estan regulats per les Condicions Generals de venda següents, (d'ara endavant les “Condicions Generals”). La venda d'aquests productes, a través del Lloc, es realitza directament a través de Diesel, com es detalla a la resta d'aquests Termes i Condicions.
Cada usuari del Lloc pot sol·licitar qualsevol informació a les persones que treballin en els serveis d'assistència al client, dirigint-se directament al Servei d'Atenció al Client del proveïdor, a través dels contactes que figuren a l'apartat “Servei al Client” del Lloc. Qualsevol usuari, si s'ha procedit a la compra de productes en el Lloc, també pot obtenir informació sobre comandes, enviaments, devolucions i la restitució d'aquests productes. També volem recordar el dret de l'usuari a posar-se en contacte amb el Venedor, també per correu electrònic, a l’adreça següent: onlinecustomerservice@diesel.com.
Para qualsevol altra informació legal, se suggereix a l'usuari que consulti les seccions del Lloc corresponents a cada sol·licitud específica.

1. LA POLITICA COMERCIAL DEL VENEDOR

1.1 El Venedor ofereix Productes per a la venda en el Lloc i porta a terme la seva activitat de comerç electrònic exclusivament envers els usuaris que facin la compra de productes a través del Lloc i que estan qualificats com a “consumidors” (“Compradors”; i cadascun d'ells, “Comprador”). S'entenen per “consumidors” només les persones que celebren un contracte de compra per a la satisfacció de les necessitats de la vida quotidiana fora de l'àmbit de l'activitat empresarial o professional exercida normalment, tenint en compte, però, que es considerarà un professional el subjecte que estipuli el contracte en l'exercici d'aquesta activitat o en connexió amb aquesta finalitat.

1.2 Si l'usuari, potencial Comprador, no està dins de la definició de “consumidor”, sinó que, per contra, se'l pot qualificar de professional i per tant no actua segons la definició de l'article 1.1, és a partir d'aquest moment convidat a abstenir-se de fer transaccions comercials en el Lloc.

1.3 En consideració a la política comercial pròpia, el Venedor es reserva el dret de no processar comandes de persones que entrin en la definició de “consumidor” i/o, no obstant això, les comandes que no compleixin amb la seva política comercial i/o que no s’ajustin al que s'estableix a continuació.

1.4. Aquestes Condicions Generals regulen exclusivament l'oferta, la transmissió i l'acceptació de les ordres de compra relatives als Productes comprats en el Lloc pels Compradors (les “Ordres”) i per tant regulen la relació entre cada Comprador i el Venedor. Pel que fa a les polítiques de devolució del Venedor, cal consultar la secció corresponent en aquest Lloc.

1.5 Les Condicions Generals no regulen el subministrament de serveis o la venda de productes per part de tercers diferents del Venedor, als quals es dóna visibilitat en el Lloc a través d'enllaços, bàners o altres enllaços d'hipertext. Recomanem que els Compradors, abans d'enviar ordres i comprar productes i serveis de qualsevol tipus oferts pels tercers esmentats, verifiquin acuradament les condicions de venda d'aquests últims, ja que el Venedor declara des d'ara no ser responsable de la prestació de serveis i/o la venda de productes per part d'aquests tercers i/o, en general, de la conclusió d'operacions de comerç electrònic per aquests usuaris del Lloc i els tercers esmentats.

2. FORMES DE CONCLUSIÓ DEL CONTRACTE AMB EL VENEDOR

2.1 El Comprador, amb la finalitat de tancar el contracte amb el Venedor per a l'adquisició d'un o més productes en el Lloc (el “Contracte”), procedirà a completar el formulari de comanda en format electrònic, que es mostrarà al Comprador immediatament abans de la conclusió del Contracte (el “Formulari de Comanda”) i el remetrà al Venedor, telemàticament, seguint les instruccions que s'indicaran en les diferents fases de la guia en la conclusió del Contracte.
La durada del Contracte es mantindrà fins que el Consumidor hagi rebut els Productes.

2.2 Abans de procedir a la compra dels productes, a través de l'emissió del formulari de comanda, es demanarà al Comprador que llegeixi atentament les Condicions Generals i la clàusula relativa al dret de retractació del Comprador, així com les disposicions sobre aquestes, en virtut de l'apartat «Condicions per a l'exercici del dret de retractació» de les presents Condicions Generals a la secció dedicada a aquestes condicions en aquest Lloc.
També se li proporcionarà al Comprador una recapitulació de les condicions comercials i contractuals proposades pel Venedor per a l'adquisició de Productes. Aquesta llista contindrà un reenviament a les Condicions Generals juntament amb una recapitulació de les informacions que s'indiquen a continuació: característiques essencials de cada Producte –objecte de les Ordres– amb indicació del seu preu (que inclou totes les taxes i impostos aplicables); mitjans de pagament que el Comprador pot utilitzar per a la compra dels Productes; modalitat de lliurament dels Productes; modalitat de tractament i gestió de les reclamacions per part del Venedor; costos d'enviament i lliurament dels Productes; referència i adreça geogràfica i de correu electrònic del Venedor; la data en la qual el Venedor es compromet a lliurar els Productes.
El Venedor també proporcionarà un resum de les condicions i procediments al Comprador per exercir el dret de retractació i els procediments i retards per a la devolució dels productes adquirits, que el Venedor facilitarà en el paquet en el qual es lliura la comanda al Comprador.
En qualsevol cas, es recorda al Comprador que existeix la garantia jurídica de conformitat per als productes i les dades de contacte del servei postvenda del Venedor, així com la possibilitat d'utilitzar el servei de conciliació independent i institucional, el denominat «RisolviOnline» (resolució en línia) que proporciona la «Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano (MI)» (Comissió d'Arbitratge de la Cambra de Comerç de Milà).

2.3 En el Formulari de Comanda, es proporcionarà de forma sintetitzada la informació sobre les principals característiques de cada Producte adquirit, el preu (incloses totes les taxes i els impostos aplicables) i els costos d'enviament (incloent-hi els eventuals costos suplementaris que el Comprador haurà d'abonar per haver optat per una forma específica d'enviament i lliurament, diferent i/o més ràpida de la definida pel Venedor com a “estàndard”).
El contracte es considera perfeccionat i per tant conclòs a la recepció per part del Venedor, telemàticament, del Formulari de Comanda i només després que el Venedor hagi verificat l'exactitud de les dades que s’hi contenen, relatives a la Comanda realitzada pel Comprador.

2.4 Una vegada rebut pel Venedor, el Formulari de Comanda s'arxivarà juntament amb les dades bancàries del Venedor, pel període de temps necessari per processar les Comandes i sempre respectant el que estableix la llei.
El Comprador podrà accedir al Formulari de Comanda, consultant l'apartat “La meva comanda”.

2.5 En el moment de procedir a la transmissió del Formulari de Comanda, el Comprador serà informat del fet que aquest punt implica l'obligació del pagament del preu indicat. Abans de procedir a la transmissió del Formulari de Comanda, es requerirà al Comprador que identifiqui i corregeixi eventuals errors en les seves dades.

2.6 La llengua en la qual es formalitza el contracte amb el Comprador és el castellà.

2.7 En la conclusió del Contracte, el Venedor s'encarregarà de la Comanda per procedir a l'enviament d’aquesta.

2.8 Quan empleni el formulari de comanda, el Comprador tindrà la possibilitat de seleccionar un servei anomenat «Recollida en una botiga».
Per tant, si el producte està disponible en un punt de venda (tal com es defineix a l'apartat 5.1 de les Condicions Generals) en la data en què s'emplena el formulari de comanda, el Comprador podrà recollir-lo directament en aquest punt de venda.
La recollida pot tenir lloc quan el Comprador rebi la notificació per correu electrònic que la compra s'ha realitzat correctament, sense perjudici del que es disposa a l'apartat 5 de les presents Condicions Generals.

2.9 Amb l'enviament telemàtic del Formulari de Comanda, el Comprador accepta incondicionalment, i es compromet a observar en la seva relació amb el Venedor, les disposicions presents en les Condicions Generals.
En el cas que el Comprador estigui en desacord amb alguns dels termes continguts en les condicions generals, li preguem que s'abstingui d'enviar el Formulari de Comanda.

2.10 Amb l'enviament del Formulari de Comanda el Comprador declara conèixer i acceptar les Condicions Generals i les ulteriors informacions, de qualsevol naturalesa, contingudes en el Lloc, encara que siguin recordades mitjançant un enllaç, a títol d'exemple i no exhaustiu: les Condicions d'Ús, la Política de Privacitat, la informació sobre el dret de rescissió.

2.11 Conclòs el Contracte, el Venedor transmetrà al Comprador, mitjançant correu electrònic, una confirmació de la Comanda.

3. GARANTIES I INDICACIONS DELS PREUS DELS PRODUCTES

3.1 En el Lloc hi ha ofertes en vendes exclusivament de Productes originals.

3.2 El Venedor no ven en el Lloc productes usats, amb irregularitats, defectes i/o, per tant, de qualitats inferiors als estàndards aplicables als productes similars als Productes i a les ofertes del mercat.

3.3 Les característiques essencials dels Productes són presentades a l'interior del Lloc de cadascuna de les “fitxes del producte”. Les imatges i els colors dels Productes oferts a la venda en el Lloc podrien no correspondre's amb els reals per causes no imputables al Venedor i, per tant, per efecte del navegador d'Internet i/o la visualització amb els dispositius dels quals es val el Comprador. Diesel declina des d'ara expressament qualsevol responsabilitat sobre l'assumpte.

3.4 Els preus dels Productes podrien ser actualitzats. Serà obligació del Comprador verificar el preu final de venda del Producte que pretén adquirir abans de procedir a emplenar i enviar el Formulari de Comanda.

3.5 Les peticions d'adquisició provinents d'altres països no compresos entre els que es visualitzen en la secció “Selecciona el teu país” no podran ser acceptades pel Venedor.

3.6 El Venedor, en cas que el Comprador exerciti el dret de devolució, té el dret de no acceptar la restitució dels Productes o de no reemborsar íntegrament les sumes pagades pel Comprador per a l'adquisició d'aquests Productes que, en el moment de ser lliurats, quedin desproveïts de les corresponents etiquetes i/o hagin estat alterats en les seves característiques essencials i/o qualitats i/o que hagin estat malmesos d'alguna manera.

4. PAGAMENTS

4.1 Per al pagament del preu dels Productes i de les despeses d'enviament i lliurament, el Comprador podrà escollir entre una de les modalitats indicades en el Formulari de Comanda.
En cap cas seran carregats al Comprador costos superiors als efectivament suportats pel Venedor, en relació amb l'instrument de pagament seleccionat.

4.2 En cas de pagament mitjançant targeta de crèdit, les informacions financeres (per exemple, el número de la targeta de crèdit/dèbit o la seva data de caducitat) seran enviats, mitjançant un protocol criptogràfic, a tercers que gestionen els serveis relatius al pagament electrònic a distància, sense que altres tercers puguin, d'alguna manera, tenir-hi accés.
Aquestes informacions, a més, no seran usades mai pel Venedor si no és per completar i procedir al correcte enviament de la Comanda o per emetre els reemborsaments en cas d'eventuals restitucions dels Productes, que es deriven de l'exercici del dret de rescissió per part del Comprador, o quan sigui necessari prevenir o assenyalar per les forces policials la comissió de fraus en el Lloc.
En cada cas totes les dades personals fornides pel Comprador seran tractades pel Venedor d'acord amb la normativa aplicable en la matèria, segons està previst en la secció del Lloc “Política de Privacitat”.

4.3 El preu de l'adquisició dels Productes i de les compres per enviar, com s'indica en el Formulari de Comanda, serà carregat al seu compte corrent en el moment de l'enviament dels Productes adquirits.

5. ENVIAMENT I LLIURAMENT DE PRODUCTES

5.1 Les despeses d'enviament per al lliurament dels Productes comprats van totalment a càrrec del Comprador, tret que el Venedor hi hagi aplicat, a discreció seva, una promoció en una data anterior a l'enviament del Formulari de Comanda degudament comunicada a través del Lloc.

5.2 El Comprador pot, a discreció seva, decidir rebre els Productes adquirits en una adreça de la seva elecció o recollir-los en una botiga de marca única de «DIESEL» al país de compra, si aquesta botiga està gestionada directament per Diesel («botiga») i seleccionada entre les indicades en el Lloc (el servei anomenat «Recollida en una botiga»).
Si el Comprador opta per la modalitat de lliurament en un Punt de Venda, se li comunicarà l'arribada dels Productes al Punt de Venda escollit mitjançant un correu electrònic.
Si el Comprador ha optat pel servei de «Recollida en una botiga», podrà recollir els productes a partir del dia en què hagi rebut una confirmació per correu electrònic del venedor que el Producte està llest per ser recollit (per tant, pot ser el mateix dia en què el Comprador ha realitzat la comanda) i fins a 7 (set) dies naturals després, inclòs el dia en què es va realitzar la compra.
Quan el Comprador vagi al punt de venda a recollir els Productes adquirits, haurà de proporcionar al dependent (i) una còpia del correu electrònic de confirmació de l'enviament de la comanda i (ii) un document d'identitat vàlid en la data de recollida.
Si no es faciliten els documents esmentats en els punts (i) i (ii), el dependent no podrà procedir al lliurament dels Productes.
En els dos casos esmentats, si els Productes de la comanda no es recullen en el termini esmentat de 7 (set) dies naturals, el contracte es considerarà rescindit automàticament a tots els efectes.
Per tant, ja no serà possible recollir els Productes, que seran retornats al Venedor pel personal de la botiga escollida.
Com a resultat de la rescissió del contracte, es reemborsarà l'import pagat al Comprador en el temps i la forma indicats pel Venedor, amb el benentès que el Venedor podrà retenir, de l'import a reemborsar, una quantitat igual a les despeses d'enviament incorregudes per al lliurament dels Productes adquirits.

5.3 Si el Comprador delega en una altra persona la retirada del Producte del Punt de Venda, aquesta persona haurà de presentar, a més de l’e-mail de confirmació de l’enviament de la Comanda, també la fotocòpia del document d'identitat del Comprador juntament amb el mandat atorgat per aquest últim i el document d'identitat propi.
Es recorda que no és possible efectuar el pagament en el Punt de Venda. No està prevista per tant l'opció de contra reemborsament, si el Comprador escull el lliurament en un Punt de Venda.
Si el Comprador tria el mètode d'enviament «Recollida en una botiga», els terminis i costos d'enviament seran els mateixos que els que s'apliquen als lliuraments a l'adreça indicada pel Comprador, tret que el Producte adquirit ja estigui disponible en el punt de venda en la data d'enviament del formulari de comanda.
Per conèixer les modalitats específiques d'enviament i lliurament de Productes en una adreça indicada pel Comprador en un Punt de Venda preseleccionat, el Comprador haurà d'accedir a la secció del Lloc anomenada “Servei als Clients”.
Es prega parar esment a tot el que es recull en aquesta secció perquè les indicacions que s’hi contenen formen part integral i substancial de les presents Condicions Generals i, per tant, es consideraran integralment conegudes pel Comprador i acceptades en el moment de l'enviament del Formulari de Comanda.

6. ASSISTÈNCIA ALS CLIENTS

6.1 El Comprador podrà requerir qualsevol informació mitjançant els serveis d'assistència activats pel Venedor. Per a més claredat s'aconsella accedir a l'àrea Servei al Client.

6.2 El Comprador pot, a discreció seva, posar-se en contacte amb el servei d'atenció al client del Venedor per telèfon o per altres mitjans de contacte, si així ho indica el Venedor, i demanar a l'operador que realitzi la comanda en nom del Comprador.
En aquest cas, s'informarà el Comprador per correu electrònic que la compra s'ha realitzat correctament i que es processarà la comanda.
Si el Comprador no rep el correu electrònic de confirmació esmentat anteriorment, serà responsabilitat del Comprador avisar del problema el servei d'atenció al client i sol·licitar que el correu electrònic es torni a enviar.
En qualsevol cas, no es poden demanar responsabilitats al Venedor quan el correu electrònic de confirmació no es rep a l'adreça de correu electrònic que va indicar el Comprador pel motiu que sigui o, en general, si el Comprador no informa el Venedor immediatament que no ha rebut el correu electrònic de confirmació.
Per a allò que no s'especifica en aquest apartat 6.2, les disposicions establertes en les presents Condicions Generals i, a grans trets, en el Lloc, s'aplicaran a la tramitació de la comanda, així com a les fases posteriors.

7. LLEIS APLICABLES I SOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

7.1. Les proposicions i les vendes regulades per les presents Condicions Generals es dirigeixen als consumidors que tinguin la seva residència habitual a Espanya.

7.2. Les presents Condicions Generals es regeixen pel Dret espanyol, i els contractes corresponents es conclouen a Espanya.

7.3. Es crida l'atenció sobre el fet que la Comissió Europea posa a disposició una plataforma de resolució alternativa de litigis, accessible des del lloc Internet http://ec.europa.eu/odr.

7.4. Tot litigi judicial que pogués oposar les Parts serà dirimit pel Tribunal competent del lloc de residència o del domicili del Comprador, si aquest lloc es troba a Espanya.

8. MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIONS

Les Condicions Generals podran ser modificades pel Venedor de tant en tant, també en consideració als eventuals canvis normatius, sense necessitat d'una comunicació prèvia al Comprador, el qual haurà de verificar constantment el contingut del Lloc.
Les noves Condicions Generals seran eficaces des de la data de la publicació en el Lloc.
La versió actualitzada de les Condicions Generals entrarà en vigor des del moment de la seva publicació en el Lloc, i això s'aplica a totes les seves esmenes i addicions posteriors.
S'espera que el Comprador les compleixi. Per tant, serà responsabilitat del Comprador comprovar constantment el lloc i informar-se sobre qualsevol canvi i/o addició a aquestes Condicions Generals, així com qualsevol canvi i/o addició a qualsevol altra disposició del Lloc que regeixi la relació entre el Comprador i el Venedor en totes les fases del procés de compra.

Búsqueda

Eliminar este artículo

¿Estás seguro de que deseas quitar el siguiente producto de la bolsa?

Búsqueda

Búsqueda

Select language

español English

Búsqueda

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES CONFORME A LOS ARTÍCULOS 13 Y 14 DEL REGLAMENTO DE LA UE Nº 679/2016 (“RGPD”)

Su derecho a la intimidad es extremadamente importante para nosotros, por favor lea esta nota informativa atentamente.

Deseamos informarle de manera completa y transparente sobre el tratamiento de los datos personales que las empresas enumeradas en el párrafo 1 infra llevarán a cabo con los datos personales que usted haya facilitado y/o que se hayan recogido en el marco de los contactos que posiblemente mantenga con nosotros, entre los que se incluyen, por ejemplo, los siguientes:

 • las visitas a nuestras tiendas;
 • las comunicaciones con nuestro Servicio de Atención al Cliente;
 • las visitas que realice en el sitio web www.diesel.com (en adelante el “Sitio”) y/o en los otros sitios web relacionados con la marca, o las interacciones en nuestras páginas en las redes sociales (por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, We Chat, Tmall, etc.).

1. QUIÉN RECOGE SUS DATOS PERSONALES

Las empresas que recogen y tratan los datos de carácter personal en calidad de responsables autónomos del tratamiento (en adelante, los “Responsables del Tratamiento” o las “Empresas”) o de corresponsables del tratamiento son:

 • OTB S.p.A. (“OTB”), con domicilio social en Italia, Breganze (Vi), Via dell’Industria 2, 36042, teléfono +390445306555, correo electrónico privacy@otb.net; Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos (“DPD”) de OTB en dpo@otb.net;
 • Diesel S.p.A. “Diesel”), con domicilio social en Italia, Breganze (Vi), Via dell’Industria 4-6, 36042, teléfono +390424477555, correo electrónico privacy@diesel.com; Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos (“DPD”) de Diesel en dpo@otb.net;
 • DIESEL IBERIA S.A. (“Filial de Diesel”), con oficina registrada en Plaça Catalunya, 9 - ES - 08002 Barcelona, España, teléfono 0034 933435577, correo electrónico diesel_iberia@diesel.com.

OTB y Diesel llevan a cabo una serie de actividades como corresponsables del tratamiento, tomando conjuntamente las decisiones relativas a los fines y medios del tratamiento de los datos de carácter personal. En lo sucesivo, el término “Corresponsables del Tratamiento” hace referencia a Diesel y OTB consideradas conjuntamente cuando tratan los datos en calidad de corresponsables del tratamiento.

Para facilitar su comprensión de las actividades de tratamiento realizadas por los sujetos mencionados anteriormente como Responsables o Corresponsables del Tratamiento, hemos preparado este documento en el que se explican las actividades de tratamiento que son llevadas a cabo de forma autónoma por cada empresa.

Le rogamos que tenga en cuenta que dichas actividades de tratamiento no están destinadas a tratar los datos de las personas menores de edad y que los Responsables del Tratamiento no recogen ni solicitan a sabiendas datos personales de ningún menor de 16 años. Si usted es menor de 16 años, por favor absténgase de proporcionar cualquier dato personal. Esto no afecta al derecho contractual aplicable, como las normas sobre la validez, la formación o el efecto de un contrato en relación con un niño.

2. QUÉ DATOS PERSONALES TRATAMOS

Cada Empresa recoge diferentes categorías de datos personales según el fin específico para el que los trata.

A continuación especificamos las categorías de datos personales que se recogen; en el párrafo siguiente explicaremos para qué fines se trata cada categoría de datos por parte de cada Responsable del Tratamiento o por parte de los Corresponsables del Tratamiento, según proceda (en lo sucesivo también “Datos Personales” si se procesan conjuntamente).

 • Datos Biográficos: el nombre, el segundo nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento y el sexo;
 • Datos de Contacto: la dirección de residencia (calle, ciudad, provincia, estado, código postal), el domicilio, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono y el número de móvil;
 • Datos de Venta: la dirección de envío y facturación, el método de entrega y pago, el nombre del titular de la tarjeta de crédito y la fecha de caducidad de la tarjeta, la información solicitada por el servicio de Atención al cliente, el número de IVA y/o el número de identificación fiscal, el número de pasaporte (el número de pasaporte se utilizará únicamente para fines relacionados con el pago cuando lo exija una ley y dentro de los límites de dicha ley) y el número de tarjeta Global Blue;
 • Datos de Acciones y Seguimiento de Boletines de Noticias: información relativa a la apertura de boletines de noticias o enlaces;
 • Datos recogidos en la tienda: el cumpleaños, el grupo de edad presunto, en algunos países la identificación de la red social, el sexo, el método y la fecha de registro, las preferencias sobre la tienda y el vendedor, el idioma, las categorías de productos de su interés, los métodos de utilización de los servicios, las preferencias sobre los servicios posiblemente señaladas en la tienda, el programa de premios, la asistencia a eventos, otras marcas adquiridas y los productos probados en el camerino pero no comprados;
 • Datos de Compra: el detalle de los productos adquiridos (por ejemplo, el tamaño, el precio, el descuento aplicado, el modelo, la colección, el nivel de gasto calculado, el carro abandonado, etc.);
 • Datos de Fidelidad: sus datos recogidos como parte del programa de fidelización “House of Diesel”, cuyas Normas se encuentran disponibles en el siguiente enlace y que se basan en su compromiso con la (por ejemplo, acciones en las redes sociales como “me gusta”, “comentario”, “compartir”, “guardar”, “seguir la cuenta oficial de Diesel”, “compartir fotos en la plataforma de la comunidad”, “crear una lista de deseos y avatar de la tienda de Internet”, etc.);
 • Datos de Navegación: los datos relativos al comportamiento de navegación y/o uso de los sitios web de los Responsables del Tratamiento utilizando, por ejemplo, cookies o información relativa a las páginas que han sido visitadas o buscadas o relacionadas con la lista de deseos recogidas durante la navegación o cuando se compra en la tienda online. En cuanto al uso de cookies, por favor, consulte la Política sobre Cookies disponible en el siguiente [http://diesel.com/shop/content/cookiepolicy].

3. CON QUÉ FINES TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES

En este párrafo explicamos con qué fines se trata cada categoría de datos por para parte de cada Responsable del Tratamiento y Corresponsable del Tratamiento.

3.1 FINES DE DIESEL S.P.A.

Diesel es la empresa que diseña, vende y promueve los productos de la Marca “Diesel”. Es la empresa que mantiene los contactos con usted si decide comprar los productos a través del Sitio o de otros sitios web controlados por Diesel o a través de otros métodos previstos por Diesel misma, o si participa en iniciativas promovidas por Diesel, como concursos de premios u otras iniciativas promocionales; asimismo, Diesel es la empresa que gestiona el programa de fidelización en el que puede inscribirse. Diesel procesará los Datos Personales para los siguientes fines.

a) Actividades de venta y respuesta a otras solicitudes de los clientes

Si usted compra productos de Diesel a través del servicio de comercio electrónico del Sitio o a través de otros métodos previstos por Diesel misma, Diesel procesará sus Datos Biográficos, sus Datos de Contacto, Datos de Venta y sus Datos de Compra para concluir la venta, así como para todas las actividades estrictamente conectadas y relacionadas con dicha venta, como la entrega, donde los servicios de recogida y devolución a tienda física estén disponibles, u otras obligaciones administrativas y contables derivadas de la misma.

Del mismo modo, es posible que Diesel tenga que verificar los requisitos para participar en programas de descuentos especiales (como, por ejemplo, verificar si la compra realizada es una primera compra u otros requisitos de las normas que rigen estos programas) y procesar sus Datos Biográficos o sus Datos de Contacto para responder a cualquier otra solicitud que usted pueda formular a través del Sitio o del Servicio de Atención al Cliente, por teléfono o por chat, como por ejemplo las peticiones de ayuda o de información, o para recibir notificaciones mediante correo electrónico cuando uno de los productos o las tallas deseadas vuelva a estar disponible en el Sitio, mediante la función “Notificadme”.

Base jurídica: este tratamiento se basa en la ejecución de un contrato de compraventa en el que usted es parte; para este fin es necesario que se proporcionen los Datos Personales mencionados anteriormente, ya que de lo contrario Diesel no podrá procesar su solicitud.

b) Inscripción en el programa de fidelización

Los Datos Biográficos, Datos de Contacto, Datos de Compra y Datos de Fidelidad también serán recogidos por Diesel para gestionar su petición de unirse al programa de fidelización (llamado “House of Diesel”, cuyas Normas se encuentran disponibles en el siguiente enlace). Estos datos serán tratados para completar su inscripción y para todos los fines estrictamente relacionados con la misma o instrumentales, incluyendo, en primer lugar, todas las actividades previstas en el programa de fidelización. La inscripción podría realizarse: i) online, a través del Sitio; ii) fuera de línea, en las tiendas participantes, rellenando el formulario de solicitud presente en formato electrónico (en una tableta o cualquier otro dispositivo inteligente) o los folletos (distribuidos en las tiendas) con un código QR especial, mediante los cuales los clientes pueden unirse al programa a través del Sitio; iii) a través de otros canales oficiales de Diesel S.p.A. (por ejemplo, y sin limitación, las redes sociales como Facebook, Instagram, WeChat, etc.); o iv) a través del servicio de Atención al cliente.

Todas las comunicaciones en referencia al programa de fidelización se pueden llevar a cabo por Diesel a través del Sitio, SMS, MMS, Wallet, correo electrónico, boletines informativos, redes sociales y/u otros canales de comunicación oficiales de Diesel. Todas estas comunicaciones en relación al programa en sí se mandarán solo a efectos de poner a su disposición las ventajas asociadas y no constituirán comunicaciones de marketing.

Además, al crear una cuenta en el área reservada del Sitio, el Usuario entrará a formar parte del programa de fidelización de Diesel. Si desea aprovechar los servicios disponibles en el Sitio (por ejemplo, la adquisición de productos) sin unirse al programa, simplemente elija la opción de “Invitado” cuando esta esté disponible (por ejemplo, en el momento de realizar el pago).

Base jurídica: este tratamiento se basa en la ejecución de un contrato para unirse al programa de fidelización del que usted es parte; para este fin es necesario que se proporcionen los Datos Personales mencionados anteriormente, ya que de lo contrario Diesel no podrá procesar su solicitud.

c) Participación en concursos de premios

Diesel podrá procesar sus Datos Biográficos con el fin de permitirle participar en los concursos de premios que Diesel podría organizar. En ciertas situaciones, por ejemplo para proceder a la entrega del premio, también podrían tratarse sus Datos de Contacto. Si la participación en el concurso requiere más información, se le pedirá que la proporcione cuando se publique una política de privacidad específica.

Base jurídica: este tratamiento se basa en la ejecución de un contrato para participar en el correspondiente concurso de premios en el que usted es parte; para este fin es necesario que se proporcionen los Datos Personales mencionados anteriormente, ya que de lo contrario Diesel no podrá procesar su solicitud.

d) Marketing

Sólo con su consentimiento, Diesel procesará los Datos Biográficos, los Datos de Contacto y los Datos de Compra con fines de marketing, es decir, para anunciarse en las redes sociales en las que usted esté registrado o para el envío de material publicitario o de venta directa, así como para la realización de estudios de mercado y para la comunicación comercial a través de métodos de contacto automatizados (correo electrónico, boletín informativo, SMS, MMS, plataformas de mensajería en línea, etc.) y métodos de contacto tradicionales (correo).

Base jurídica: este tratamiento se basa en el consentimiento que usted ha proporcionado. En caso de que se haya registrado en el programa de fidelización y decida retirar su consentimiento para la realización de actividades de marketing relacionadas con su persona, seguirá recibiendo comunicaciones relacionadas con los beneficios (tales como regalos en el día de su cumpleaños o aniversario o el acceso anticipado a las nuevas colecciones y promociones reservado de forma exclusiva a los miembros). Si, además de retirar el consentimiento para la realización de actividades de marketing, no desea seguir recibiendo este tipo de comunicaciones, se le pedirá que lo especifique. El hecho de retirarse del programa de fidelización comportará también la cancelación de su cuenta online, en caso de que la tuviera.

Podrá retirar su consentimiento para recibir las comunicaciones anteriormente mencionadas en cualquier momento haciendo clic en la opción correspondiente de cada correo electrónico de comunicaciones de marketing que reciba, así como escribiendo a la dirección privacy@diesel.com, o bien poniéndose en contacto con la empresa en las direcciones indicadas en el párrafo 1.

e) Satisfacción de los clientes

Diesel puede utilizar sus Datos de Contacto para llevar a cabo encuestas destinadas (es decir, la satisfacción del cliente) para el servicio proporcionado (como ejemplo, entre otros, encuestas de postventa online, encuestas de postventa física, encuesta de compra de artículos Gold de segunda mano, etc.). Tenga en cuenta que, en todo caso, las comunicaciones que se lleven a cabo a este respecto no presentaran contenidos publicitarios, ventas directas ni se utilizaran para la investigación de mercados o las comunicaciones comerciales.

Base legal: este procesamiento se basa en el interés legítimo de Diesel de verificar y mejorar la calidad de sus servicios.

f) Otras actividades administrativo-contables

Diesel puede procesar sus Datos Personales también en análisis estadísticas internas, de contabilidad y de administración con fines de planificación empresarial.

Legal basis: this processing is based on the legitimate interest of Diesel to improve the quality of its services and business.

3.2 FINES DE LOS CORRESPONSABLES DEL TRATAMIENTO (DIESEL Y OTB)

Diesel y OTB operan en calidad de Corresponsables del Tratamiento sobre la base de un acuerdo específico para el fin que se indica a continuación.

a) Elaboración de perfiles de los clientes

Con su consentimiento, los Corresponsables del Tratamiento tendrán derecho a procesar los Datos Biográficos, los Datos de Contacto, los Datos de Venta, los Datos recogidos en la tienda, los Datos de Compra, los Datos de Fidelidad, los Datos de Seguimiento de los Boletines de Noticias, los Datos de Acciones y los Datos de Navegación para fines de elaboración de perfiles y para llevar a cabo actividades relacionadas con el análisis comercial, esto es, el análisis de sus preferencias de compra que consiste en el tratamiento automatizado de los datos personales anteriormente mencionados. Este tratamiento tiene por objeto conocer o predecir analíticamente sus preferencias de compra también para crear perfiles de clientes y personalizar la oferta comercial de manera que se ajuste más a sus preferencias.

Base jurídica: este tratamiento se basa en el consentimiento que usted ha proporcionado.

Usted tendrá derecho a retirar en cualquier momento su consentimiento para ser sometido a la elaboración de perfiles, escribiendo a privacy@diesel.com o bien poniéndose en contacto con los Corresponsables del Tratamiento en las direcciones indicadas en el párrafo 1.

3.3 FINES DE LA FILIAL DE DIESEL

La Filial de Diesel es la empresa que gestiona la tienda en la que ha usted ha comprado un producto, posiblemente por teléfono o a través de otros métodos previstos por la Filial de Diesel, y a la que ha solicitado servicios de asistencia. En algunos casos, puede ser necesario que la Filial de Diesel tenga que disponer del conocimiento de alguna información que le concierna para procesar las solicitudes específicas que usted pueda efectuar. La Filial de Diesel tratará los Datos Personales para los siguientes fines.

a. Servicios relacionados con la venta

Es posible que la Filial de Diesel necesite tratar sus Datos Biográficos, sus Datos de Contacto y ciertos Datos de Venta (número de identificación fiscal y/o número de IVA, número de pasaporte y número de tarjeta Global Blue) para gestionar su compra cuando se concluya por teléfono o a través de otros métodos proporcionados por la Filial de Diesel, o para emitir una factura, si así lo solicita. Además, estos dataos se procesarán también en el caso de tener que ponerse en contacto con usted de nuevo por motivos en conexión con su compra: por ejemplo, en caso de quejas, para recuperar un artículo defectuoso o no seguro o, en general, por motivos técnicos, es decir, en relación con la gestión de problemas con los pagos con tarjeta de crédito y similares.

Base jurídica: este tratamiento se basa en la ejecución de un contrato en el que usted es parte; para este fin es necesario que se proporcionen los Datos Personales mencionados anteriormente, ya que de lo contrario la Filial de Diesel no podrá procesar su solicitud.

b. Servicios de postventa

La Filial de Diesel puede recopilar sus Datos Biográficos y sus Datos de Contacto para procesar las solicitudes específicas que usted pueda formular en la tienda durante la postventa; serían ejemplos de este tipo de solicitudes los acuerdos para llevar a cabo una reparación, una personalización, una entrega a domicilio o para gestionar una devolución.

Base jurídica: este tratamiento se basa en la ejecución de un contrato en el que usted es parte; para este fin es necesario que se proporcionen los Datos Personales mencionados anteriormente, ya que de lo contrario la Filial de Diesel no podrá procesar su solicitud.

c. Contacto con Dirección –volviendo a contactar con el cliente

Es posible que la Filial de Diesel necesite utilizar sus Datos Biográficos y Datos de Contacto para poder volver a ponerse en contacto con usted durante el proceso de postventa (como ejemplo, pero sin que suponga una limitación, puede necesitar volver a ponerse en contacto con el cliente a causa del olvido o la pérdida de artículos en tienda, etc.).

Base legal: este proceso se basa en el interés legítimo de la Filial de Diesel en la finalidad de mejorar su actuación y relación con sus clientes.

3.4 FINES DE TODOS LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO O CORRESPONSABLES DEL TRATAMIENTO

Por último, es posible que cada Responsable del Tratamiento o Corresponsable del Tratamiento tenga que cumplir una disposición jurídica específica a la que esté sujeto o defender su propio derecho ante los tribunales.

a. Fines relacionados con las obligaciones establecidas por leyes o reglamentos, por decisiones o solicitudes de las autoridades competentes o por los organismos de supervisión y control

Es posible que cada Responsable del Tratamiento o Corresponsable del Tratamiento trate sus Datos Personales para cumplir con una obligación legal a la que esté sujeto.

Base jurídica: cumplimiento de una obligación legal.

El suministro de datos con este fin es obligatorio porque, en ausencia de los datos, el Responsable del Tratamiento o el Corresponsable del Tratamiento no estarán en condiciones de cumplir sus obligaciones legales.

b. Defensa de los derechos durante los procedimientos judiciales, administrativos o extrajudiciales y en las controversias que puedan surgir en relación con los servicios ofrecidos

Sus Datos Personales pueden ser tratados por cada Responsable del Tratamiento o Corresponsable del Tratamiento para defender sus derechos o emprender acciones legales o presentar reclamaciones contra usted o contra terceros, incluyendo la prevención de fraude.

Base jurídica: este tratamiento se basa en el interés legítimo que persiguen el Responsable del Tratamiento o el Corresponsable del Tratamiento para proteger sus derechos.

4. QUÉ ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO LLEVAMOS A CABO SI USTED ESTÁ USANDO NUESTRO SITIO WEB Y NAVEGA SIN HABER INICIADO SESIÓN EN ÉL

El Sitio es propiedad de Diesel. Es posible navegar por el Sitio sin tener que comunicar activamente sus Datos Personales si no ha iniciado sesión como usuario. En este caso, mientras navega por el Sitio, le informamos de que los sistemas informáticos y los procedimientos de software utilizados para el funcionamiento del Sitio adquieren, durante su funcionamiento normal, algunos datos cuya transmisión está implícita en el uso de los protocolos de comunicación de Internet.

Se trata de información que no está directamente asociada con los usuarios identificados, pero que por su propia naturaleza podría, mediante el tratamiento y la asociación con datos en poder de terceros, permitir la identificación de esos usuarios.

Esta categoría de datos incluye las direcciones IP o los nombres de dominio de los ordenadores utilizados por los usuarios que se conectan al Sitio, las direcciones en notación URI (Uniform Resource Identifier, Identificador de recursos uniformes) de los recursos solicitados, la información sobre el acceso, la información sobre la ubicación, el método utilizado para presentar la solicitud al servidor, el tamaño del archivo obtenido en respuesta, el código numérico que indica el estado de la respuesta dada por el servidor (exitosa, error, etc.), la información relativa a la visita del usuario, incluidos los datos de la secuencia de clics en la dirección URL, dentro y desde el Sitio, la duración de la visita en algunas páginas y la interacción en esas páginas y otros parámetros relativos al sistema operativo y al entorno informático del usuario.

Estos datos se recogen mediante el uso de “cookies”. Utilizamos específicamente las cookies del navegador para varios fines, incluyendo las cookies estrictamente necesarias para el funcionamiento del Sitio y el uso de servicios a través de las características apropiadas, y las cookies que se utilizan para actividades de personalización, rendimiento/análisis y promocionales. Nuestra Política de Cookies, disponible en [http://diesel.com/shop/content/cookiepolicy], contiene más información sobre el uso de cookies en el Sitio, así como las opciones para aceptarlas o rechazarlas.

Los datos recogidos durante la navegación en el Sitio serán tratados para (i) gestionar el Sitio y resolver cualquier problema de funcionamiento, (ii) asegurarse de que el contenido del Sitio se presenta de la manera más eficaz para sus dispositivos, desarrollando, probando y realizando mejoras en el Sitio, (iii) en la medida de lo posible, mantener el Sitio seguro y protegido, (iv) obtener información estadística anónima sobre el uso del Sitio y comprobar su correcto funcionamiento, e (v) identificar anomalías y/o abusos en el uso del Sitio. Estos datos también podrían utilizarse para determinar la responsabilidad en caso de posibles delitos informáticos cometidos contra el Sitio o contra terceros y podrían presentarse ante la autoridad judicial, si ésta lo solicitara expresamente.

5. QUÉ SUCEDE SI USTED NO PROPORCIONA SUS DATOS PERSONALES

Algunos Datos Personales que nosotros le indicaremos en ocasiones durante el proceso de registro o de compra son necesarios para completar el contrato de compra y para fines administrativos y contables.

En la descripción de los fines del párrafo 3, hemos especificado cuándo es necesario que se proporcionen los Datos Personales. Por consiguiente, cuando no se indique expresamente que es obligatorio, el suministro de Datos Personales es facultativo y no habrá consecuencias si los datos no se suministran, a excepción de la imposibilidad de que los Responsables del Tratamiento o los Corresponsables del Tratamiento actúen como se ha descrito (por ejemplo, la imposibilidad de que se lleven a cabo actividades de marketing).

6. CÓMO Y POR CUÁNTO TIEMPO TRATAREMOS LOS DATOS PERSONALES

Los Datos Personales proporcionados a los Responsables del Tratamiento o a los Corresponsables del Tratamiento, o que hayan sido recogidos por estos, se tratan y conservan con herramientas automatizadas y, en algunos casos, pueden tratarse y conservarse en un soporte de papel. En particular, los Datos Personales tratados con fines de marketing y de creación de perfiles de cliente se introducirán y conservarán en los sistemas de CRM que permiten el procesamiento de datos personales para estos fines.

Los Datos Personales se conservarán durante el tiempo necesario para lograr los fines para los que fueron recogidos. En particular, se aplicarán las siguientes reglas:

 • los datos recogidos para celebrar y ejecutar contratos de compra, incluidos los pagos: se conservarán hasta la conclusión de las obligaciones administrativas y contables. Los datos de facturación se conservarán durante 10 años a partir de la fecha de facturación;
 • los datos del usuario registrado para unirse al programa de fidelización: estos datos se mantendrán mientras la cuenta permanezca activa. Incluso después de la cancelación de la cuenta, conservaremos los datos si ello fuera necesario para cumplir con las obligaciones legales, para proteger nuestros derechos o para evitar el fraude;
 • los datos relacionados con las solicitudes de los interesados: estos datos se conservarán hasta que se satisfaga la solicitud;
 • los datos recogidos y procesados a efectos de satisfacción del cliente se guardarán durante 30 días;
 • si usted ha dado su consentimiento, los datos tratados para fines de marketing y elaboración de perfiles de cliente se conservarán durante un período de 7 años (también de acuerdo con una disposición ad hoc prevista por la autoridad de supervisión italiana, a petición de Diesel). En cualquier caso, no se le volverá a contactar para actividades de elaboración de perfiles i marketing 7 años después de su última interacción con nosotros o incluso antes, en caso de revocación del permiso otorgado anteriormente. Los eventos que identifican esta “interacción” pueden incluir, por ejemplo, una compra, una oapertura de un correo electrónico enviado, la participación en una encuesta, concurso o evento, la interacción con una tienda o el servicio de Atención al cliente, el acceso a la zona de “Mi cuenta”, etc. En aras de la compleción, le recordamos que es posible revisar y modificar en todo moemnto sus consentimientos expresos en la zona de “Mi cuenta” del Sitio, mediante contacto con Diesel en privacy@diesel.com o con el servicio de Atención al cliente.

En cualquier caso, por razones técnicas, la terminación del tratamiento y la consiguiente cancelación o anonimización irreversible de los relativos Datos Personales será definitiva en un plazo de treinta días a partir de los plazos indicados anteriormente.

En particular, en lo que respecta a la protección judicial de nuestros derechos o en caso de que se produzcan solicitudes por parte de la autoridad, los datos tratados se conservarán durante el tiempo necesario para procesar la solicitud o proteger el derecho.

7. A DÓNDE SE PUEDEN TRANSFERIR DATOS PERSONALES

Para los fines indicados anteriormente, también podemos transferir sus Datos Personales a terceros países, no pertenecientes a la Unión Europea, que posiblemente no garanticen el mismo nivel de protección. La transferencia a terceros países se realizará siempre de conformidad con las disposiciones del RGPD, adoptando cualquier otra medida necesaria para garantizar la seguridad de los datos personales que se transfieren. Estas medidas pueden incluir acuerdos que incorporen las denominadas “cláusulas contractuales tipo” emitidas por la Comisión Europea o su consentimiento. Puede solicitar información sobre estos terceros países y sobre cómo obtener una copia de las salvaguardias apropiadas usando la siguiente dirección de correo electrónico privacy@diesel.com o los detalles de contacto indicados en el párrafo 1.

8. QUIÉN TRATARÁ SUS DATOS PERSONALES

Los Datos Personales serán tratados por:

 • empleados y colaboradores de los Responsables del Tratamiento o de los Corresponsables del Tratamiento que tratan datos bajo la autoridad de los Responsables del Tratamiento o de los Corresponsables del Tratamiento;
 • empleados y colaboradores de los Procesadores de datos designados por los Responsables del Tratamiento o los Corresponsables del Tratamiento, incluyendo (i) las empresas que gestionan las tiendas físicas y la tienda online y que tendrán derecho a ver, modificar y actualizar los Datos Personales introducidos en los sistemas de CRM a través de los cuales los Responsables del Tratamiento o los Corresponsables del Tratamiento llevan a cabo las actividades de tratamiento para fines de marketing y elaboración de perfiles y (ii) las empresas que gestionan la conservación de los Datos Personales de los Responsables del Tratamiento o los Corresponsables del Tratamiento en base a acuerdos o reglamentos locales;
 • terceros establecidos en la Unión Europea y también fuera de la Unión Europea, Procesadores de Datos, utilizados por los Responsables del Tratamiento o los Corresponsables del Tratamiento en particular para servicios de: adquisición e introducción de datos personales, expedición, envío por correo de material promocional, asistencia postventa y servicio de Atención al cliente, estudios de mercado, gestión y mantenimiento de los sistemas de CRM a través de los cuales los Responsables del Tratamiento o los Corresponsables del Tratamiento llevan a cabo actividades de tratamiento para fines de marketing y elaboración de perfiles y de los demás sistemas de información corporativos de los Responsables del Tratamiento o los Corresponsables del Tratamiento. La lista completa de los Procesadores de Datos nombrados por los Responsables del Tratamiento o los Corresponsables del Tratamiento puede solicitarse a la siguiente dirección de correo electrónico privacy@diesel.com o escribiendo a las direcciones postales indicadas anteriormente.

Los Datos Personales también pueden revelarse a terceros, a responsables del tratamiento independientes, en particular a trabajadores independientes o a empresas que prestan asesoramiento y asistencia jurídica o fiscal y a empresas que gestionan pagos con tarjetas de débito o de crédito o para actividades de prevención y gestión del fraude. Además, para poder ofrecerle las opciones de pago de Klarna, le pasaremos a Klarna ciertos aspectos de su información personal, como los datos de contacto y los detalles del pedido, para que Klarna pueda evaluar si usted reúne los requisitos exigidos para sus opciones de pago y para adaptar sus opciones de pago a usted. La información general sobre Klarna la puede encontrar aquí (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/en_us/privacy). Sus Datos Personales son manejados por Klarna como Responsable del Tratamiento de acuerdo con la ley de protección de datos aplicable y de acuerdo con la información disponible en la declaración de privacidad de Klarna.

Los Datos Personales no serán difundidos de ninguna manera.

9. SUS DERECHOS

De conformidad con el capítulo III del RGPD, usted tiene derecho a pedirle a cada Responsable del Tratamiento o Corresponsable del Tratamiento:

 • acceder a sus Datos Personales;
 • recibir la copia de los Datos Personales que nos proporcionó (lo que se conoce como “portabilidad de datos”) y hacer que los datos se transmitan a otro responsable del tratamiento, si es técnicamente posible;
 • la rectificación de los Datos Personales en nuestra posesión;
 • la eliminación de cualquier Dato Personal en relación con el cual ya no tengamos ninguna base jurídica para su tratamiento;
 • la limitación de la forma en que tratamos sus Datos Personales, dentro de los límites establecidos por la legislación sobre protección de datos aplicable.

Derecho de oposición: además de los derechos enumerados anteriormente, usted siempre tiene derecho a oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus Datos Personales realizado por el Responsable del Tratamiento o el Corresponsable del Tratamiento para la consecución de su interés legítimo. Tiene derecho a oponerse al marketing directo, lo que incluye la elaboración de perfiles. Si prefiere que el tratamiento de sus Datos Personales se lleve a cabo únicamente a través de los métodos de contacto tradicionales, puede oponerse al tratamiento de sus Datos Personales realizado a través de métodos de contacto automatizados.

También tiene derecho a retirar, total o parcialmente, el consentimiento para el tratamiento de los Datos Personales que le conciernen para el envío de publicidad o ventas directas o para la realización de estudios de mercado o comunicaciones comerciales a través de métodos de contacto automatizados (correo electrónico u otros sistemas de comunicación a distancia a través de redes de comunicación como, por ejemplo: SMS, MMS, plataformas de mensajería, etc.) y a través de métodos de contacto tradicionales (correo).

El ejercicio de estos derechos, que puede llevarse a cabo a través de los datos de contacto indicados en el párrafo 1, no está sujeto a limitaciones formales. En caso de que usted ejerza alguno de los derechos mencionados, será responsabilidad del Responsable del Tratamiento o del Corresponsable del Tratamiento con el que se haya puesto en contacto verificar si usted está legitimado para ejercer el derecho y darle una respuesta, normalmente en el plazo de un mes.

En lo que respecta a la relación con los Corresponsables del Tratamiento, tenga en cuenta que OTB y Diesel celebraron un acuerdo específico, de conformidad con el artículo 26 del RGPD, cuyo extracto puede consultarse contactando con cada uno de los Corresponsables del Tratamiento utilizando los datos de contacto indicados en el párrafo 1.

Si cree que el tratamiento de sus Datos Personales se realiza en contravención de las disposiciones del RGPD, tiene derecho a presentar una denuncia ante la autoridad de protección de datos local competente (cuya información de contacto puede encontrar en https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en) o a iniciar las acciones legales pertinentes ante los tribunales competentes.

Para ejercer sus derechos, puede enviar una solicitud a los Responsables del Tratamiento o a los Corresponsables del Tratamiento escribiendo a las direcciones indicadas en el párrafo 1. Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos de OTB y con el de Diesel en la dirección de correo electrónico dpo@otb.net.

Búsqueda

Marketing

Diesel S.p.A. podrá tratar los Datos Biográficos y los Datos de Contacto y de Compra para actividades publicitarias en las redes sociales a las que estoy suscrito o para el envío de material publicitario o de venta directa, así como para la realización de estudios de mercado, el envío de promociones comerciales y descuentos reservados a los clientes, informaciones comerciales (posiblemente también personalizadas) tanto a través de métodos de contacto automatizados (correo electrónico, boletines informativos, SMS, MMS, plataformas de mensajería, etc.) como a través de métodos de contacto tradicionales (correo postal).

Le recordamos que al unirse al programa de fidelización, si no da el consentimiento para fines de marketing, no recibirá ninguna comunicación promocional, aunque sí recibirá comunicaciones de servicio relativas a los beneficios a los que tiene derecho debido a su inscripción en el programa de fidelización.

Podrá retirar su consentimiento para recibir las comunicaciones anteriormente mencionadas en cualquier momento haciendo clic en la opción correspondiente de cada correo electrónico que reciba, así como escribiendo a la dirección privacy@diesel.com, o bien poniéndose en contacto con Diesel S.p.A. en las direcciones indicadas en el párrafo 1 de la nota informativa.

Búsqueda

Los Corresponsables del Tratamiento podrán procesar los Datos Biográficos, los Datos de Contacto, los Datos de Venta, los Datos recogidos en la tienda, los Datos de Compra, los Datos de Fidelidad, los Datos de Acciones y Seguimiento de Boletines de Noticias y los Datos de Navegación con fines de elaboración de perfiles, o para el análisis de sus preferencias de compra consistentes en el tratamiento automatizado de los datos mencionados anteriormente. Este tratamiento tiene por objeto conocer o predecir analíticamente sus preferencias de compra también para crear perfiles de clientes y personalizar la oferta comercial de manera que se ajuste más a sus preferencias.

Puede retirar en cualquier momento su consentimiento para ser objeto de la elaboración de perfiles escribiendo a la dirección privacy@diesel.com, privacy@otb.net o bien poniéndose en contacto con los Corresponsables del Tratamiento en las direcciones indicadas en el párrafo 1 de la nota informativa.